تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا(با رویکرد ارجاع تخصصی امور حقوقی و اداری) - دادخواستهای اینترنتی روزشمار آزمون وکالت
***

  نمونه دادخواستهای قابل طرح از طریق سایت قوه قضاییه

1)    الزام به تحویل مبیع (اتومبیل)
2)    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل
3)    الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع
4)    برگ دادخواست ابطال عملیات اجرایی با درخواست توقیف عملیات اجرایی
5)    برگ دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی
6)    برگ دادخواست اعتراض ثالث با خواسته اصلی و صدور دستور تاخیر عملیات اجرایی
7)    برگ دادخواست به دادگاه عمومی نخستین (واخواهی)
8)    برگ دادخواست تجدید نظر
9)    برگ دادخواست تقابل
10)    برگ دادخواست وارد ثالث و خواسته اصلی
11)    برگ درخواست اعتراض ثالث و تاخیر عملیات اجرایی و الغاء دادنامه مورد اعتراض
12)    برگ فرجامخواهی
13)    دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
14)    دادخواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم
15)    دادخواست ابطال صورتجلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دومی با دستور موقت
16)    دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
17)    دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
18)    دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمی انتقال
19)    دادخواست ابطال وكالتنامه با دستور موقت
20)    دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم / موقت
21)    دادخواست اجازه ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
22)    دادخواست اجازه ازدواج به علت فقد امکان استئذان ولی
23)    دادخواست استرداد جهیزیه
24)    دادخواست استرداد جهیزیه با قرار تامین خواسته
25)    دادخواست اعتراض به قرار تامین خواسته
26)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
27)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت
28)    دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند دولت با دستور موقت
29)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند الغاء دادنامه معترض عنه با درخواست صدور دستور تاخیر عملیات اجرایی
30)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و الزام به تنظیم سند رسمی با صدور دستور توقیف عملیات اجرایی
31)    دادخواست اعتراض ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
32)    دادخواست اعسار از پرداخت محكوم به
33)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
34)    دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
35)    دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
36)    دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه
37)    دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن
38)    دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره
39)    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی
40)    دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهی با قرار تامین خواسته
41)    دادخواست الزام به انجام تعهد در تعمیرات
42)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن  با پرداخت بدهی
43)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (1)
44)    دادخواست الزام به انجام تعهد در فک رهن (2)
45)    دادخواست الزام به انجام تعهد در مقابل رضایت خواهان
46)    دادخواست الزام به تحویل مبیع
47)    دادخواست الزام به تحویل مبیع با قرار تامین خواسته
48)    دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره
49)    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
50)    دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
51)    دادخواست الزام به تغییر نام فرزند
52)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
53)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
54)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک  و تنظیم سند رسمی انتقال
55)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی با دستور موقت
56)    دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
57)    دادخواست الزام به تمکین
58)    دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
59)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل  و تحویل مبیع با  فک رهن و دستور موقت
60)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل و تحویل مبیع با دستور موقت
61)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
62)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
63)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت
64)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
65)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان با فک رهن
66)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه
67)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و دستور موقت
68)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت
69)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با دستور موقت
70)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خانه با فک رهن
71)    دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست ابطال عملیات اجرایی با صدور دستور موقت عملیات اجرائی
72)    دادخواست الزام به تهیه مسکن (از نفقه)
73)    دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
74)    دادخواست تامین دلیل انتقال به غیر
75)    دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد
76)    دادخواست تامین دلیل تعدی و تفریط
77)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (1)
78)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه (2)
79)    دادخواست تامین دلیل تغییر شغل مغازه و تعدی و تفریط
80)    دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره
81)    دادخواست تامین دلیل و تخلیه به علت انتقال به غیر
82)    دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به اتومبیل
83)    دادخواست تامین دلیل خسارات وارده به خانه/آپارتمان
84)    دادخواست تامین دلیل عدم تكمیل قرارداد در مورد تعمیرات
85)    دادخواست تامین دلیل عیوب اتومبیل خریداری شده
86)    دادخواست تامین دلیل عیوب ملك خریداری شده
87)    دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره
88)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (1)
89)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (2)
90)    دادخواست تجویز ازدواج مجدد (3)
91)    دادخواست تجویز انتقال منافع
92)    دادخواست تخلیه به علت انتقال به غیر
93)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت – مسکونی (از شورای حل اختلاف)
94)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت – مسکونی و تجاری (از دادگاه)
95)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه
96)    دادخواست تخلیه به علت انقضاء مدت با مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم
97)    دادخواست تخلیه به علت ایجاد مرکز فساد
98)    دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
99)    دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل
100)    دادخواست تخلیه به علت نوسازی
101)    دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
102)    دادخواست تعدیل اجاره بها
103)    دادخواست تعدیل اجاره بها پس از انقضای مدت
104)    دادخواست تعیین اجاره بها
105)    دادخواست تعیین اجاره بها تا زمان صدور حکم
106)    دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی
107)    دادخواست تقدیم تركه
108)    دادخواست تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در کشور خارجی و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران
109)    دادخواست تنفیذ طلاق صادره و اجرا شده در کشور خارجی و ثبت رسمی آن در ایران
110)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد
111)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره به علت عدم تطبیق با وصف/ وقوع عیب/ در معرض خرابی بودن
112)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی
113)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
114)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تخلف از شروط قراردادی با مطالبه اجور معوقه
115)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبیع
116)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی
117)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی
118)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت غبن و استرداد وجوه پرداختی با دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چک
119)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد معامله فضولی و استرداد وجوه پرداختی
120)    دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی
121)    دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختی با قرار تامین خواسته
122)    دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه چك با پرداخت وجه آن
123)    دادخواست ثبت ازدواج دائم
124)    دادخواست ثبت ازدواج موقت
125)    دادخواست ثبت واقعه رجوع
126)    دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند
127)    دادخواست خلع ید (از دادگاه)
128)    دادخواست خلع ید (از شورای حل اختلاف)
129)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا
130)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با دستور موقت
131)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف
132)    دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف با دستور موقت
133)    دادخواست رفع مزاحمت
134)    دادخواست رفع مزاحمت با مطالبه خسارت
135)    دادخواست رفع ممانعت از حق
136)    دادخواست رفع مهر و موم تركه از دادگاه
137)    دادخواست رفع مهر و موم تركه از شورای حل اختلاف
138)    دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند از … و تحویل آن به اینجانب
139)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
140)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
141)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
142)    دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب
143)    دادخواست صدور حکم حضانت
144)    دادخواست صدور حكم رشد
145)    دادخواست صدور حكم سرپرستی و كفالت
146)    دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی
147)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
148)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
149)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه
150)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
151)    دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج
152)    دادخواست فرزندخواندگی
153)    دادخواست قرار تامین خواسته اجور معوقه
154)    دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه
155)    دادخواست قرار تامین خواسته (اجاره بها)
156)    دادخواست قرار تامین خواسته (توقیف عین موضوع معامله)
157)    دادخواست قرار تامین خواسته (وجه وساطت/انجام قرارداد داوری/حق الوكاله)
158)    دادخواست قرار تامین خواسته عمومی
159)    دادخواست قرار تامین خواسته مهریه
160)    دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
161)    دادخواست مطالبه اجور معوقه
162)    دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد
163)    دادخواست مطالبه بهای معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته
164)    دادخواست مطالبه خسارت احتمالی
165)    دادخواست مطالبه خسارت از شهرداری
166)    دادخواست مطالبه خسارت برای رفع مزاحمت
167)    دادخواست مطالبه خسارت برهم زدن نامزدی
168)    دادخواست مطالبه خسارت زاید بر دیه
169)    دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبیل
170)    دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره
171)    دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام
172)    دادخواست مطالبه ضرر و زیان کیفری
173)    دادخواست مطالبه مهرالمسمی با حق حبس
174)    دادخواست مطالبه مهریه
175)    دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تامین خواسته
176)    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
177)    دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته
178)    دادخواست مطالبه وجه آب – برق – گاز و تلفن از مستاجر با قرار تامین خواسته
179)    دادخواست مطالبه وجه آب – برق – گاز و تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته
180)    دادخواست مطالبه وجه اب – برق – گاز و تلفن از مستاجر
181)    دادخواست مطالبه وجه اب – برق – گاز و تلفن و شارژ در آپارتمان
182)    دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع
183)    دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع با قرار تامین خواسته
184)    دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی
185)    دادخواست مطالبه وجه انجام امور ساختمانی با قرار تامین خواسته
186)    دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته عمومی
187)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر
188)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله مال غیر با قرار تامین خواسته
189)    دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته
190)    دادخواست مطالبه وجه بهای معامله ملك غیر با قرار تامین خواسته
191)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده
192)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده با قرار تامین خواسته
193)    دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهر نویس
194)    دادخواست مطالبه وجه چک خارجی
195)    دادخواست مطالبه وجه چک خارجی با قرار تامین خواسته
196)    دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته
197)    دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله / حق داوری / حق الزحمه كارشناسی با قرار تامین خواسته
198)    دادخواست مطالبه وجه حق الوكاله / حق داوری با قرار تامین خواسته
199)    دادخواست مطالبه وجه رسید عادی / فاکتور / قرض الحسنه
200)    دادخواست مطالبه وجه رسید عادی / فاکتور / قرض الحسنه با قرار تامین خواسته
201)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد
202)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با قرار تامین خواسته
203)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس
204)    دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس با قرار تامین خواسته
205)    دادخواست مطالبه وجه ضمانت
206)    دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تامین خواسته
207)    دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی
208)    دادخواست مطالبه هزینه ها
209)    دادخواست مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند  با قرار تامین خواسته
210)    دادخواست مهر و موم تركه (از دادگاه)
211)    دادخواست مهر و موم تركه (از شورای حل اختلاف)
212)    دادخواست مهر و موم تركه و تحریر و تقسیم آن
213)    دادخواست مهر و موم تركه و صورتبرداری و تحریر آن (از دادگاه)
214)    دادخواست مهر و موم تركه و صورتبرداری و تحریر آن (از شورای حل اختلاف)
215)    دادخواست وارد ثالث در پرونده الزام به تنظیم سند و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال
216)    درخواست حصر وراثت اقلیت بیشتر از 3 میلیون تومان
217)    درخواست حصر وراثت اقلیت كمتر از 3 میلیون تومان
218)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از 3 میلیون تومان (طبقه اول)
219)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از 3 میلیون تومان (طبقه دوم)
220)    درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از 3 میلیون تومان (طبقه سوم)
221)    درخواست حصر وراثت مسلمان كمتر از 3 میلیون تومان (طبقه اول)
222)    درخواست حصر وراثت مسلمان كمتر از 3 میلیون تومان (طبق دوم)
223)    درخواست حصر وراثت مسلمان كمتر از 3 میلیون تومان (طبق سوم)
224)    درخواست دستور منع موقت از نقل و انتقال اتومبیل
225)    درخواست دستور منع موقت از نقل و انتقال اتومبیل با توقیف عین آن
226)    درخواست دستور موقت اتصال تلفن
227)    درخواست دستور موقت استرداد طفل
228)    درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك
229)    درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)
230)    درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی
231)    درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملك مغصوبه
232)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان
233)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
234)    درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
235)    درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
236)    درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
237)    درخواست دستور موقت منع استفاده از وكالتنامه
238)    درخواست صدور تجویز انتقال سهم مالکانه مشمولتاریخ : دوشنبه 18 مرداد 1395 | 11:15 ق.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی مدبران حکیم | نظرات

  • paper | اس ام اس دون | ریه
  • دانلود آهنگ جدید