تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا(با رویکرد ارجاع تخصصی امور حقوقی و اداری) - مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری روزشمار آزمون وکالت
***

 

   مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

 

تهیه برگه دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پستی -1                  

2-  تکمیل برگه دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاکی - نام پدر -  شماره ملی شغل - آدرس دقیق شماره تلفن همراه - وکیل دادگستری(در صورت دارا بودن) - طرف شکایت - موضوع شکایت و خواسته (  خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)

3-  برگه دادخواست و تمامی مدارک و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شکایت بعلاوه یک نسخه باشد .

4-  الصاق و ابطال 50000 ریال ( پنجاه هزار ریال ) تمبر دادگستری بر روی صفحه اول دادخواست

5-  الصاق و ابطال 200 ریال تمبر دادگستری بر روی هر یک از مدارک پیوستی(مدارک مصدق شده)

6-  کپی از شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه

7-  در صورتی که شاکی شرکت ، کارگاه تولیدی یا مغازه دار است، ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن برای شرکت ها و پروانه تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است.      
در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای مؤسسات و نهادهای خصوصی الزامی می باشد .

8-  در صورتی که دادخواست دهنده ، نماینده قهری یا قانونی است ارائه رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی که اثبات کننده سمت نماینده است الزامی می باشد .

تذکر1: در صورتی که شاکی خواسته های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد .
تذکر2: اشخاص متعدد، شکایت های خود را که موضوع، منشأ و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست های جداگانه مطرح نمایند .
تذکر3: کلیه مدارک و ضمائم قبل از تحویل تفکیک و هر دسته پیوست یک برگ دادخواست گردد .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری ها            
1-
 ارائه آراء کمیسیون ماده صد(بدوی و تجدیدنظر)                   
2- ارائه گواهی قطعیت رأی در مورد رأی کمیسیون بدوی ماده صد که به آن اعتراض نشده باشد .
  

3- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالکیت(نقل و انتقالات سند)               
توجه: در سایر شکایات به طرفیت شهرداری باید رأی صادره توسط شهرداری یا کمیسیون مربوطه مانند کمیسیون ماده 77 ضمیمه شود .
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
     
الف ) درخواست هزینه سفر: ارائه حکم ورودی و خروجی شاکی از محل خدمت
 
ب ) دادخواست اعتراض به اخراج از محل کار: ارائه حکم اخراجی یا ابلاغیه رأی به همراه حکم کارگزینی
       
 ج ) درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: ارائه حکم کارگزینی فعلی شاکی

تذکر: ارائه فیش حقوقی به همراه حکم کارگزینی الزامی است .           
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی
       
1- ارائه آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف .
      
2- در صورتی که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف علیه شرکت یا کارگاه تولیدی یا کسبه صادر شده باشد، ارائه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی با آخرین تغییرات برای شرکت ها و پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای کارگاهها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است
     .
تذکر : در صورتی که رأی هیأت تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رأی مذکورالزامی است .

مدارک لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی               
الف: درخواست سنوات بازنشستگی :
1- ارائه حکم بازنشستگی

2- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

3- ارائه تصویر صفحه اول دفترچه بیمه               
ب: عدم احتساب حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی
:
1-
ارائه رأی اداره کار، در صورتی که شاکی در شرکت های خصوصی شاغل بوده است   

2-  ارائه حکم کارگزینی در صورتی که شاکی در استخدام کشوری بوده است                
3-
 ارائه مدارک پرداخت حق بیمه  
ج: درخواست مستمری از کارافتادگی
:
1-
 ارائه آراء کمیسیون های پزشکی اعم از بدوی و تجدیدنظر        
2- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

3- ارائه مدارک کارگزینی                
د: درخواست برقراری مستمری توسط وراث
      
1- ارائه گواهی انحصار وراثت
       

2- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه توسط متوفی      
ﻫ : درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث
:          
1- ارائه مدارک پرداخت حق بیمه

2- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری

3- ارائه گواهی انحصار وراثت                 
مدارک لازم جهت اعتراض به آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری
          
1-
  ارائه تصویر مصدق رأی قطعی بدوی و تجدیدنظر                
2- ارائه مدارک استخدامی(احکام کارگزینی)
        
3- ارائه
 مدارک شناسائی            
توجه: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حکم اخراجی یا ابلاغیه حکم را به همراه حکم کارگزینی پیوست دادخواست نمایند .
 

مدارک لازم برای سایر موارد              
1
موضوعات مربوط به تعزیرات حکومتی: ارائه آراء بدوی و تجدیدنظر   
2- درخواست صدور حکم استخدامی از قراردادی یا پیمانی به رسمی: ارائه حکم کارگزینی و سایر مستندات
 مربوطه   

3- اعتراض به آراء هیأت های گزینش: ارائه آراء بدوی و تجدیدنظر         
4- اعتراض قبول شدگان در آزمون استخدامی به عدم پذیرش آنان: ارائه آگهی استخدام و مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن

5-  موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری: ارائه حکم بازنشستگی و سایر مستندات مربوطه    
6- اعتراض کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی به اخراج: ارائه مدارک استخدامی و رأی اخراج
         
7- درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان آور
: 
ارائه حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشد و مستندات استحقاق شاکی

8-  درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حق اشعه :  
ارائه حکم کارگزینی که در آن شغل یا تخصص شاکی قید شده باشدو مستندات استحقاق شاکی
          
9-
 اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آراء کمیسیونهای اداری : 
ارائه آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- ارائه حکم کارگزینی که در آن رأی کمیسیون مربوطه قید شده باشد و مستندات مورد شکایت

10- درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی:

ارائه مدارک مربوط به علت قطع رابطه استخدامی و سایر مستندات    

11- موضوعات مربوط به  گمرک: ارائه اظهارنامه و ضمانت نامه بانکی و  سایر مدارک و مستندا     
12- اعتراض به آراء کمیسیون ماده99 استانداریها: ارائه رأی کمیسیون و سند مالکیت
          
13-
   اعتراض به آراء کمیسیون ماده 2 استانداریها :ارائه رأی کمیسیون و مدارک پزشکی و سایر مستندات

14- موضوعات مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور:

ارائه آگهی آزمون و مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن و سایر مستندات         

15- اعتراض به  اقدامات دانشگاهها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از کارشناسی :     
ارائه آگهی آزمون و مدارک شرکت در آزمون و قبولی در آن
16- موضوعات مربوط به منابع طبیعی: ارائه تصمیمات یا آراء قطعی صادره و مدارک مالکیت و سایر مستندات
      

توضیح: تصمیمات کمیسیون ماده(56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است .

17-   اعتراض به آراء کمیسیونهای مالیاتی: ارائه آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر و سایر مستندات  

18-   اعتراض به آراء کمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت : ارائه مدارک مربوط به عضویت و سایر مستندات  

19-   اعتراض به تصمیمات کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی مصوب سال 1371 :ارائه مصوبه کمیسیون و اسناد مالکیت و سایر مستندات            
20-
 اعتراض به نظر کمیسیون موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرک ها :      
ارائه رأی کمیسیون و مدارک مالکیت و سایر مستندات
              
21- موضوعات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب
:        
الف) اعتراض به نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی
:

ارائه نظر کمیسیون و مدارک مالکیت و سایر مستندات     
ب) اعتراض به نظر هیأت های سه نفری موضوع مادتین 19و20
:
ارائه رأی هیأت سه نفری ، رأی هیأت پنج نفری ، اسناد مالکیت و مستندات داشتن حقابه
        
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر(طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و برکه طبیعی
:
ارائه آگهی مربوط ، نظریه کمیسیون ماده 4 آئین نامه و مدارک مالکیت و سایر مستندات
  

22- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در مورد تخلفات دفاتر مذکور :        
ارائه رأی کمیته فنی و پروانه و سایر مستندات
      

23-   اعتراض به نظر کمیسیون درجه بندی و تغییر درجه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی :         
ارائه آراء کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ، پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا ، رأی کمیسیون و مدارک استخدامی و سایر مستندات

24-  کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان :
ارائه رأی کمیسیون و مدارک استخدامی و سایر مستندات
         
تذکر: در موارد فوق علاوه بر مدارک و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشکیل پرونده ضروری است .

 

 تاریخ : سه شنبه 28 شهریور 1391 | 01:54 ب.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی مدبران حکیم | نظرات

  • paper | اس ام اس دون | ریه
  • دانلود آهنگ جدید