تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا(با رویکرد ارجاع تخصصی امور حقوقی و اداری) - تخلیه اماکن تجاری روزشمار آزمون وکالت
***
تخلیه اماکن تجاری
دادخواست تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده است (یا : مسأله حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه مسكوت مانده و این امر با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 محمول بر سلب حق انتقال به غیر از مستأجر است) و علی‌رغم این معنی خوانده محترم عین مستأجره را بدون اذن یا اجازه اینجانب به غیر منتقل كرده است ،‌ به استناد شق یك از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر ، رسیدگی و صدور حكم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود

نمونه دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده به استناد اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… كرمانشاه مستأجر تمامت شش یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه به لحاظ انقضاء مدت اجاره و به منظور احتیاج شخصی خود به آن با تقدیم این دادخواست درخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی به خوانده پس از جلب نظر كارشناس كه مورد تقاضای اینجانب است وفق نظر دادگاه اقدام می‌نمایم

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس 5. برخی مدارك كه دال بر تغییر وضع شغلی و مالی مالك باشد مثل فتوكپی مصدق حكم بازنشستگی و امثال آن .
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه اینجانب به موجب حكم شماره ……… مورخ ……… كه فتوكپی آن تقدیم می‌شود بازنشسته شده‌ام و حقوق بازنشستگی تكافوی هزینه زندگی اینجانب را نمی‌كند و به این لحاظ شخصاً به مورد اجاره جهت اشتغال به كار نیاز دارم ، به استناد شق 2 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ، رسیدگی و صدور حكم تخلیه را با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضرعالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش به محل برای سكنی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس 5. مداركی كه بر نیاز شخصی دلالت داشته باشد مثل عقدنامه پسر مالك یا حكم انتقال فرزندان مالك از شهر دیگری به شهر محل وقوع عین مستأجره و امثالهم.
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه ملك مورد اجاره معد برای سكنی است (یا مناسب برای سكنی است) و اینجانب برای سكونت خود (یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسرم) به آن نیاز دارم ، بدین وسیله رسیدگی و صدور حكم تخلیه را به استناد شق 3 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با احتساب كلیه خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی

دادخواست تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی
.
خواهان : (مالك جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت 3. فتوكپی سند انتقال قطعی مورد اجاره
.
ریاست محترم ………
خوانده با عنایت به اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ ……… ملكی اینجانب می‌باشد با توجه به شرط مندرج در اجاره نامه مزبور مبنی بر حق فسخ برای موجر یا قائم مقام موجر در زمان یا بعد از انتقال قطعی و با التفات به سند انتقال قطعی شماره ……… مورخ ……… دفتر اسناد رسمی شماره / 333 تهران مبین انتقال ملك مورد اجاره به اینجانب كه مؤید تحقق شرط فسخ با تقدیم این دادخواست تقاضای فسخ می‌باشد لذا سند اجاره مزبور و تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل به لحاظ تغییر شغل

دادخواست تخلیه و تحویل به لحاظ تغییر شغل
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل ملك مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل معین با خسارات
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده طبق اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… بهشهر مستأجر تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد و با وجود قید اینكه مورد اجاره صرفاً برای شغل ……… به اجاره داده شده متأسفانه خوانده (مستأجر) بدون رضای اینجانب (موجر یا مالك) مدتها است اقدام به تغییر شغل موصوفه و اشتغال به شغل ……… نموده كه عرفاً شغل جدید نیز مشابه شغل قبلی نیست بنابراین با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ اثبات تغییر شغل درخواست معاینه محل را نیز دارم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده

دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. ارجاع امر به كارشناس 4. تحقیق و معاینه محلی
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه در سند اجاره تصریح شده است كه محل برای شغل ……… اجاره داده شده و خوانده محترم بدون اذن و اجازه بنده محل را به ……… تبدیل كرده است . به استناد شق 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رسیدگی و صدور حكم تخلیه را با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره

دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده به موجب سند اجاره شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ یكدستگاه آپارتمان ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه مدت اجاره آن منقضی گردیده علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل در موارد ایجاد مركز فساد

دادخواست تخلیه و تحویل در موارد ایجاد مركز فساد
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ ایجاد مركز فساد
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت3. استشهاد محلی
.
ریاست محترم ………
خوانده به موجب سند اجاره شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ ……… ملكی اینجانب می‌باشد متأسفانه خوانده محل اجاره موصوفه را مركز فساد قرار داده است علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ ثبوت مركز فساد قرار دادن با وجود گواهی شهود به شرح استشهادیه محلی تقاضای معاینه محل و تحقیق محلی را نیز از دادگاه دارم .

نمونه دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احداث ساختمان جدید
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت 3. فتوكپی پروانه ساختمان
.
ریاست محترم ………
خوانده با التفات به اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه به لحاظ انقضای مدت و به منظور احداث ساختمان جدید (طبق پروانه ساختمان شماره ……… مورخ ……… صادره از شهرداری منطقه ……… تهران) لازمه تخلیه و تحویل مورد اجاره می‌باشد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی به خوانده پس از جلب نظر كارشناس كه مورد تقاضای اینجانب است وفق نظر دادگاه اقدام می‌نمایم .

نمونه دادخواست تخلیه به منظور نوسازی

دادخواست تخلیه به منظور نوسازی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. فتوكپی مصدق پروانه ساختمان 4. ارجاع امر به كارشناس
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه قصد تخریب و نوسازی عین مستأجره را دارم و پروانه ساختمان شماره ……… را نیز به این منظور اخذ كرده‌ام ، به استناد شق 1 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رسیدگی و صدور حكم تخلیه با احتساب كلیه خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ انتقال گرفتن سرقفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ انتقال گرفتن سرقفلی
.
خواهان : (مستأجر جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مالك با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دلائل : 1. فتوكپی صلحنامه قطعی سرقفلی 2. فتوكپی موافقتنامه خواهان
.
ریاست محترم ………
نظر به اینكه تمامی حقوق مستأجر قبلی اجاره‌نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران كه طبق موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی موجر (خوانده) در تصرف اینجانب قرار دارد علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم علیه خوانده به الزام تنظیم سند رسمی اجاره را طبق شروط مندرج در سند اولی‌الذكر دارم .

نمونه دادخواست عسر و حرج مستأجر

دادخواست عسر و حرج مستأجر
.
خواهان : (مستأجر با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : استمهال از تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسر و حرج
دلائل : 1. برگ اجرائیه تخلیه و تحویل 2. گواهی دبیرستان 3. استشهادیه محلی
.
ریاست محترم ………
نظر به اینكه برابر برگ اجرائیه شماره ……… مورخ ……… اجرای احكام مدنی مجتمع قضایی ……… ناشی از دادنامه قطعی شماره ……… مورخ ……… دادگاه ……… ،‌ باید تمامت شش دانگ یك دستگاه آپارتمان ……… ملكی موجر (خوانده) را حداكثر تا تاریخ مورد ذكر در برگ اجرائیه تخلیه و تحویل نمایم و از طرفی با عنایت به بقاء سال تحصیلی جاری فرزندم و گواهی شهود طبق برگ استشهادیه و به لحاظ كمبود مسكن كه از موجبات عسر و حرج می‌باشد علیهذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه استمهال متناسب با عسر و حرج از تخلیه و تحویل دارم .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی

دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه مدت اجاره نامه تنظیمی منقضی شده است به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر ، رسیدگی و صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
.
خواهان : ………
خوانده : ………
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2 عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی (در مواردی كه اجاره‌نامه در بین نباشد) 3. عند اللزوم پرونده ثبتی پلاك ………
.
احتراماً به استحضار می‌رساند :
1. به موجب سند رسمی (یا عادی) اجاره (یا توافق شفاهی) مستأجر ششدانگ یك (باب / دستگاه) واقع در ……… هستم . 2. نظر به اینكه مدت اجاره منقضی شده و خوانده محترم حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نیست ، به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 رسیدگی و صدور حكم بر الزام خوانده را به تنظیم اجاره‌نامه رسمی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی

دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی
.
خواهان : ………
خوانده : ………
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند عادی اجاره (در صورت وجود) 2. عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی 3. ارجاع امر به كارشناس 4. عنداللزوم پرونده ثبتی پلاك ………
.
احتراماً به عرض می‌رساند :
1. به موجب سند عادی اجاره مستأجر (آپارتمان / دكان) ملكی خوانده محترم هستم .
2. میزان اجاره‌بهای ماهانه كه بین اینجانب وخوانده به مبلغ ……… ریال مورد توافق قرار گرفته است ، در اجاره نامه مسكوت مانده و خوانده محترم حاضر به قبول این مبلغ و اجرای توافق نیست و از تنظیم سند رسمی اجاره هم مستنكف است .
و یا در مورد توافق شفاهی می‌نویسیم :‌
1. به موجب توافق شفاهی مستأجر (آپارتمان / دكان) ملكی خوانده محترم هستم .
2. علی رغم اینكه در توافق فیمابین اجاره‌بها ماهانه ……… ریال تعیین شده است ، خوانده محترم منكر حصول این توافق و از تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیز مستنكف است .
3. بنا به مراتب به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 رسیدگی و اصدار حكم بر تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه رسمی با احتساب جمیع خسارات قانونی ، عنداللزوم پس از صدور و اجرای قرارهای اعدادی لازم (تحقیق و معاینه محلی و كارشناسی) از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی
.
خواهان : (مستأجر جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر قبلی با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی (حق كسب و پیشه یا تجارت)
دلائل : 1. فتوكپی صلحنامه قطعی سرقفلی 2. برگ اظهارنامه ابلاغ شده
.
ریاست محترم ………
چون خوانده به موجب صلحنامه قطعی عادی مورخ ……… كلیه حقوق خود ناشی از حق كسب و پیشه یا تجارت (سرقفلی) در تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… استیجاری به موجب سند رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیم دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران را با رضایت موجر به اینجانب مصالحه قطعیه نموده و ضمن آن متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی مربوطه به نام اینجانب گردید متأسفانه با وجود ابلاغ اظهارنامه ارسالی اینجانب تاكنون اقدامی نكرده است علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به خواسته مزبور را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط

دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. ارجاع امر به كارشناس 4. تحقیق و معاینه محلی
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه خوانده محترم با احداث بالكن و حفر چاه و ایجاد زیرزمین و انبار در زیر عین مستأجره ، بدون اذن یا اجازه این جانب در عین مستأجره ، مرتكب تعدی و تفریط شده است ، به استناد شق 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 صدور حكم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شودتاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : موسسه حقوقی مدبران حکیم | نظرات

  • paper | اس ام اس دون | ریه
  • دانلود آهنگ جدید