تبلیغات
موسسه حقوقی مدبران حکیم ملاصدرا
 تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

منبع: وبلاگ حقوقی ابراهیم‌پور  


تاریخ : پنجشنبه 12 فروردین 1395 | 09:52 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:37 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:34 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:32 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:31 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : یکشنبه 8 فروردین 1395 | 07:25 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

با راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی،شهروندان می توانند خدماتی از جمله دریافت خلاصه پرونده،دریافت رمز پرونده،دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،ارسال پیشنهاد و یا انتقادرا دریافت کنند

شهروندان جهت راهنمای استفاده از این سامانه،می توانند عدد صفر را به شماره 50009699پیامک نمایند.همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر،عدد مربوط را به شماره 50009699پیامک نمایند

*
راهنمای دریافت خلاصه پرونده،عدد یک 
*
راهنمای دریافت رمز پرونده،عدد دو 
*
راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،عدد سه 
*
راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد،عدد9 

نخوه دریافت خدمات نیز به شرح زیر است

1- برای دریافت خلاصه پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره 50009699پیامک نمود
رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#1 

2- برای دریافت رمز شخصی پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره 50009699پیامک کرد
شماره پرونده#2 

این خدمت تنها با افرادای ارائه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد

3- برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس باید کد زیر را از چپبه ارست به شماره 50009699پیامک کرد: رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#تاریخ : شنبه 3 بهمن 1394 | 08:56 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

یكی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم تركه و ملك مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت كلیه مالكین مشاعی  موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی  و صدور حكم و اجرای ان متضمن ایراد و اشكال قانونی است.

زیرا كلیه مالكین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالكیت دارند و اقتضای این حق چنین است كه صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شركت داشته باشد تا امكان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملك مشاعی .تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 12:57 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

قانون جدید سهم الارث زنان

 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 بهمن 1387 ماده 946 قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:

بر اساس ماده 946 قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی كه زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یك چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است:

بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

1.درخـصـوص ایـنکـه مـلاک تـاریخ فوت متوفا می‌باشد بهتر است به نظریه مشورتی شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشاره شود؛ به این مضمون که:

1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.

2-مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

بنابراین با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 12:17 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

تقسیم نامه ماترک متوفی جزعقود لازم نیست تاشرط ضمن آن بین طرفین لازم الوفاباشدجزوشروط ابتدایی است

تاریخ رسیدگی : 31/4/1371
تجدیدنظرخواه : خانم ((الف ))
تجدیدنظرخواندگان : آقایان ((ب ))و((ج ))

موردتجدیدنظر : دادنامه شماره 1صادره ازشعبه دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 9دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :آقایان ((ب ))و((ج ))طی دادخواستی که به طرفیت بانوان ((د))و((س ))وآقای ((ه))به دادگاه تقدیم داشته اظهارداشته اند که کلیه اموال موروثی پدری رابه موجب تقسیم نامه ای بین سه برادر ومادرمان تقسیم کرده ایم وحصه مادرمان یک دستگاه ساختمان دوطبقه بامحوطه آن قرارگرفته ودرشق 6تقسیم نامه قیدگردیده است که مادام العمر مشارالیهاازخانه وباغ مرکبات استفاده نمایندوبعدازفوت متعلق به پسرانش باشدوحق واگذاری به غیر ندارد وچنانچه خواست بفروشد فقط به پسران باشدوحق واگذاری به غیرنداردوچنانچه خواست بفروشد فقط به پسران خودبفروشدکه درواقع حق شفعه برای پسرانش قائل شده است لیکن بانو ربابه ...بدون اطلاع اینجانبان خانه رادراختیارخانم ... قرارداده وآنان راعدوانه متصرف شده اند وبه استناد صلحنامه عادی مورخ 15/2/63مدعی مالکیت آن شده است و تقاضای صدور حکم به ابطال صلحنامه وخلع ید خواندگان ردیف دوم وسوم ((س ))و((ه))شده اند وآقای ((ک ))را نیزبه وکالت خود برگزیده اند.خانم ...باتقدیم مبایعه نامه مورخ 3/12/1359اعلام داشته اندکه خانه موردبحث راازمادرم بانو((د)) خریداری کرده ام ودرجلسه مورخ 13/4/69اظهارداشته است که برای محکم کاری سندصلحنامه مورخ 15/2/63رانیزمجددا"تنظیم کردیم .آقای ((ه)) طی لایحه ای ایرادعدم توجه دعوی به خودرانموده است که چون اعلام شده که میزان خواسته متجاوزازدومیلیون ریال ارزش دارد دادگاه حقوقی 2... قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادرکرده است .درجریان رسیدگی بانو((د))احدازخواندگان فوت شده که خواهانهاو بانو((س )) وراث وی بوده اندودادگاه حقوقی یک ...پس ازرسیدگی واستماع اظهارات طرفین واخذنظریه مشاور بدوا"مبادرت به صدورنظریه وسپس چون درمهلت مقررقانونی اعتراضی نشده است به شرح ذیل مبادرت به صدوررای کردت ((خواسته خواهانهاباوکالت آقای ((ک ))صدورحکم برابطال صلحنامه عادی مورخ 15/2/63تنظیمی بین خوانده ردیف اول ودوم وخلع ید خواندگان ردیف دوم وسوم ازدوباب اتاق طبقه فوقانی ازمورد صلح بااستنادبه تقسیم نامه عادی بدون تاریخ وپرونده کیفری کلاسه 66/4873 دادسرای عمومی ...به ادعای مندرج دردادخواست می باشدکه باعنایت به مندرجات پرونده وتوضیحات ومدافعات طرفین وباتوجه به مندرجات پرونده کیفری استنادی که خلاصه نویسی شده است اولا"اصالت تقسیم نامه عادی وصلحنامه مورد درخواست ابطال محرزومسلم می باشد النهایه خواهانها به دلایل منعکسه دردادخواست مدعی بر بی اعتباری وبطلان آن می باشند.لذااستناد طرفین به گواهی گواهان برای اثبات اصالت صلحنامه یا بی اعتباری آن به کیفیتی که ادعاگردیده موثردرمقام نیست زیرادرپرونده کیفری استنادی گواهان درخصوص مورد ادای گواهی نموده اند ثانیا" ایراد خوانده ردیف سوم آقای ((ه))دردعوی ابطال صلحنامه موجه می باشدچون مشارالیه نه به عنوان مصالح ونه متصالح دخالتی درعقدصلح نداشته لذا دعوی ابطال صلحنامه متوجه وی نبوده است .
امادعوی یدبه اعتبار سکونت نامبرده دررقبه متنازع فیه به اتفاق همسرش خانم ((س ))دعوی به وی توجه داشته ودراین خصوص ایراد نامبرده مردود اعلام می گردد و درماهیت امر اگرچه در تقسیم نامه خانه ومحوطه موردصلح درسهم خانه ((د))(مادر خواهانهاو خوانده ردیف دوم )مستقر گردیده وادعای خواهانهابه اینکه فقط برای مادرشان حق سکونت وجود داشته نه مالکیت به علاوه درزمان صلح مادرشان محجور و فاقد اراده بوده باواقعیت امرواظهارات گواهان درپرونده کیفری وبامنطوق سند صلح منطبق نیست .امااز آنجاکه درتقسیم نامه موصوف برخلاف قواعد و مقررات مربوط به میراث زوجه (که تنهااز بهای ابنیه واشجار ارث می برد نه از عین آنها)خواهانها خانه ومحوطه رابه عنوان سهم الارث روجه مورث به مادرشان اختصاص داده اندالنهایه صاحب نسق یعنی زوجه و واگذارندگان این حق یعنی خواهانهاشرط نموده اند که مشارالیها حق انتقال سهم الارث خود رابه غیرنداشته و هرگاه بخواهدآن را بفروشد باید به فرزندانش یعنی خواهانهامنتقل نمایدوپس ازفوت نیز از آن فرزندان پسرش باشد.سرط مذکور درتقسیم نامه برخلاف مقتضای مالکیت مالکه نبوده وبه طور کلی حق انتقال به غیراز مالکه سلب نگردیده بلکه نامبرده حق داشته است درصورت تمایل آن رابه فرزندانش بفروشد لذاشرط مذکور که ضمن عقدی ازعقودلازم صورت گرفته بین طرفین لازم الوفا بوده است وبالنتیجه صلح با انتقال رقبه بدون رضایت کسانی که شرط به نفع آنهاصورت گرفته صحیح نبوده وبه همین اعتباردعوی خواهانها به ابطال سندصلح که بدون رعایت شرط مندرج درتقسیم نامه صورت گرفته صحیح وباموازین منطبق می باشدوچون متصالحه حق صلح و واگذاری خانه رابه غیرخواهانهانداشته ازاین جهت صلحنامه یاد شده براساس ماده 237قانون مدنی قابل ترتیب اثر نبوده ونظر به اینکه درضمن تقسیم نیزمالکه خانه ومحوطه را برای بعد از مرگ خویش به فرزندان پسرش یعنی خواهانهااختصاص داده که این قسمت ازتقسیم نامه ماهیتا"وصیت تلقی می گردد.لذادادگاه براساس مراتب پیش گفته به ابطال صلحنامه عادی مورخ 15/2/63رای می دهدثالثا"درخصوص خلع یداگرچه متصالحه در جریان دادرسی فوت نموده وخواهانهاوخوانده وخوانده ردیف دوم تنها وراث وی شناخته شده انداماچون درزمان تقدیم دادخواست متصالحه در قید حیات بوده وبرابرتقسیم نامه مالک خانه ومحوطه بوده بااذن و اجازه مشارالیهاخواندگان درخانه ومحوطه وی سکونت نموده اند و از این جهت متعرض آنان نگردیده است وازآنجاکه حق اسکان غیردرساختمان ملکی متصالحه سلب نگردیده بودلذابافرض باطل بودن عقدصلح چون به هرجهت سکونت خواندگان بامیل و رضایت مالک صورت گرفته است لذا تصرفات آنان درزمان تقدیم دادخواست غاصبانه وبدون مجوز نبوده و تازمانی که مالک به ناقل شرعی وقانونی به خواهانهامنتقل نگردیده خواهانهامالک رقبه موردصلح نبوده وحق خلع یدازمتصرفین راندارند به همین اعتباردادگاه دعوی خواهانهارادراین قسمت فاقدوجاهت شرعی وقانونی تشخیص وبه بطلان آن اعلام رای می نماید. بانو...ازاین رای تجدیدنظرخواسته ودردادخواست تقدیمی اظهارداشته است که مادرم بانو((د))مالک واقعی رقبات قیدشده درتقسیم نامه بوده است ودرصلحنامه قید شده است که هرگاه خواست بفروشدبه پسرانش بفروشد.تجدیدنظرخواندگان ازاین جمله برای خودحق شفعه قائل شده اند وحال آنکه حق شفعه دارای معنی خاص می باشدونامبردگان به این جهت خواستارابطال صلحنامه شده اندکه رای دادگاه مغایربا مواد قانون مدنی و امور حسبی است واضافه کرده است که احد ازفرزندان به نام امیر...درخردسالی فوت کرده و وارث منحصربه فردمادرم بانو ((د)) بوده است و نتیجتا"خواستار نقض دادنامه مورد تجدیدنظر شده است که دادخواست مشارالیه هنگام شورقرائت خواهد شد.آقایان ((ج )) و((ب )) نیزطی لایحه ای که درپاسخ دادخواست تجدیدنظرخواه ارسال داشته اند که بنابه مصلحت واقتضاءاوضاع واحوال مرحومه مادرمان متعهد شده حق السهم خودرابه غیرواگذارننماید وچنانجه تصمیم به فروش داشته باشدبه اینجانبان واگذارکندکه این شرط خلاف مقتضای عقد نمی باشد زیرامالکیت مالکه رابه طورکلی سلب نمی نماید بلکه آن رامحدود می سازدمضافا"اینکه شرط مذکورماهیتا"نوعی وصیت می باشدونتیجتا" صحلنامه مورخه 15/2/63 فاقداعتبارشرعی وقانونی بوده وطبق مفاد شرط مندرج درتقسیم نامه مرحومه مادرمان حق مصالحه یافروش سهمی خویش رابه جزاینجانبان به شخص دیگری نداشته ومفادا"خواستارابرام دادنامه شده اند.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ...عضو ممیزواوراق پرونده ونظریه چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی .بررای تجدیدنظرخواسته اشکال وارداست :زیرااولا" تقسیم نامه ماترک متوفی جزءعقودلازم نیست تاشرط ضمن آن بین طرفین لازم الوفاباشدبلکه جزوشروط ابتدایی است .
ثانیا"بانوربابه ((د))به اقتضاءمالکیتش نسبت به سهم الارث خودحق داشته به هرکس انتقال دهدو صلح نامه مورخ 15/2/63ومرقومه 3/12/59 که ازاعتراض مصون مانده است باتنظیم آن ازحق مالکیت خوداستفاده کرده وبه متصالحه انتقال داده است لذارای موردتجدیدنظرخواسته را درخصوص ابطال صلحنامه عادی 5/2/63 نقض ورسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ...ارجاع می گردد.))
تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات
منظور از ارش اینست که اون عضو دیه مشخصی در قانون مجازات ندارد و مقدار صدمات رو پزشکی قانونی باید تعیین کند.

مبلغ دیه به سال 1394 : 165 میلیون تومان

هر درصد دیه : 1.650 هزار تومان

هر هزارم دیه : 165 هزار تومان

شگستگی زانو لگن و قوزك پا : ارش دارد

شكستگی استخوان آرنج دست : بین 9 تا 16 میلیون تومان ارش دارد

تورم پوست صورت : ارش دارد

تورم در صورت یا بدن : ارش دارد

كوفتگی تمام نقاط بدن : ارش دارد

خروج پلاتین از دست یا پا : بین 2 تا 3 درصد ارش دارد.با توجه به اینکه هر درصد 1 میلیون و 650 هزار تومان است میشود بین 3 تا 5 میلیون تومان

نکته : در شكستگی های استخوان های دست و پا  اگر بعد از تمام شدن طول درمان با نقص باشد 3 میلیون افزایش پیدا می كند ولی اگر پزشكی قانونی نقص عضو اعلام كند باید مقدار و درصد نقص عضو را تعیین كند.

نکته : شكستگی استخوان كف دست و كف پا و روی دست و پا چون استخوان های زیادی دارد باید توسط پزشكی قانونی تعیین شود ولی اگر نوع استخوانی كه شكسته است مشخص شود در قسمت بالا میتوانید محاسبه نمایید.

اصطلاحات دیه

دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ( سر و صورت )

متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد و موجب بخیه گردد ( سر و صورت )

ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.تاریخ : پنجشنبه 3 دی 1394 | 01:44 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

چالش حقوقی خسارت عدم‌النفع

افراد‌ د‌ر زند‌گی روزمره، د‌ر هنگام انجام کارهای مختلف و به د‌لایل گوناگون ممکن است خواسته یا ناخواسته خساراتی به وسایل و اموال سایرین وارد‌ کرد‌ه و موجب ورود‌ ضرر و زیان مالی به این افراد‌ شوند‌.

اما با این وجود‌ ضرر و زیانی که ممکن است به افراد‌ وارد‌ شود‌ همیشه به معنای تخریب کامل وسایل یا ورود‌ آسیب به اموال آنها نیست بلکه د‌ر موارد‌ی ممکن است این خسارات به د‌لایل د‌یگری به فرد‌ وارد‌ شود‌ که یکی از این موارد‌، عد‌م‌النفع است.

عد‌م‌النفع را می‌توان اینگونه تعریف کرد‌: فرد‌ی د‌ر حال به د‌ست آورد‌ن منفعتی معین بود‌ه و همه مقد‌مات مورد‌ نیاز هم برای تحقق این موضوع آماد‌ه و فراهم است. د‌ر چنین شرایطی ممکن است اتفاقی رخ د‌هد‌ که مانع از این امر شد‌ه و اجازه ند‌هد‌ که منافع مورد‌ نظر، وجود‌ پید‌ا کرد‌ه یا اینکه فرد‌، مالک این منافع شود‌.

به عنوان مثال، فرد‌ی که د‌ر شرکتی مشغول به فعالیت است و از این راه، کسب د‌رآمد‌ می‌کند‌، به د‌لیل توقیف غیر قانونی یا اشتباه از سوی ماموران انتظامی، ممکن است از د‌ریافت وجوهی که به عنوان حق‌الزحمه از کارفرمای خود‌ د‌ریافت می‌کند‌، بی‌بهره بماند‌.


ضرر چیست؟

ضرر عبارت است از فوت و از بین رفتن آنچه انسان مالک و د‌ارای آن است. خواه نفس یا مال یا جوارح باشد‌. د‌ر تعریفی د‌یگر بیان شد‌ه است که ضرر عرفاً عبارت است از نقص د‌ر چیزی از شئون انسان بعد‌ از اینکه وجود‌ یافته است یا مقتضای پد‌ید‌ار شد‌ن آن د‌ر زمانی نزد‌یک وجود‌ د‌ارد‌، به‌طوری که عرف، آن را موجود‌ می‌د‌اند‌.

به عنوان مثال، کند‌ن د‌رختان میوه‌ای که شکوفه د‌ارند‌، ضرر و زیان محسوب می‌شود‌ زیرا د‌اشتن شکوفه مقتضای د‌اد‌ن میوه است و میوه منفعت د‌رخت محسوب می‌شود‌.

 

انواع ضرر و زیان

ضرر و زیانی که به شخص وارد‌ می‌شود‌، ممکن است ماد‌ی یا معنوی باشد‌. ضرر ماد‌ی شامل «از د‌ست رفتن مال موجود‌ یا خسارت مثبت» و «منتفی شد‌ن منافع یا خسارت منفی که‌‌ همان عد‌م‌النفع نامید‌ه‌ می‌شود‌» است.

د‌ر مواقعی، عد‌م‌النفع، ضرر محسوب می‌شود‌ که د‌ر این صورت، عبارت است از بی‌نصیب شد‌ن از نفعی که به احتمال قریب به یقین د‌ر جریان عاد‌ی امور و اوضاع و احوال، امید‌ د‌ستیابی به آن وجود‌ د‌اشته و معقول و منطقی بود‌ه باشد‌.

 

عد‌م‌النفع محقق‌‌الحصول

عد‌م‌النفع محقق‌الحصول به معنای از بین رفتن منفعتی است که اگر اقد‌ام معینی، صورت نمی‌گرفت، آن منفعت به فرد‌ زیان‌د‌ید‌ه می‌رسید‌ و د‌ر حقیقت چنین اقد‌امی موجب شد‌ که فرد‌ از کسب این منفعت محروم شود‌.


به عنوان مثال، شخصی د‌ر خیابان د‌ر جلوی گاراژی جوی عمیقی می‌کند‌ و مانع از خروج اتومبیل کرایه‌ای می‌شود‌. بد‌ین ترتیب این شخص مانع رسید‌ن منفعتی شد‌ه است که مالک اتومبیل از کار کرد‌ن به د‌ست می‌آورد‌.

 

عد‌م‌النفع محتمل‌الحصول

عد‌م‌النفع محتمل‌الحصول نیز به این معنا است که اگر اقد‌ام معینی انجام نمی‌شد‌، این احتمال وجود‌ د‌اشت که منفعتی عاید‌ فرد‌ شود‌. د‌ر حالی که با این اقد‌ام، فرد‌ از د‌ریافت آن محروم شد‌ه است. به عنوان مثال، توزیع‌کنند‌ه روزنامه، روزنامه‌ای که د‌ر آن اعلان مزاید‌ه ملکی د‌رج شد‌ه است را به مشترک آن روزنامه نمی‌رساند‌ و او د‌ر مزاید‌ه شرکت نمی‌کند‌. مشترک روزنامه پس از اطلاع از این موضوع، علیه توزیع‌کنند‌ه، اقامه د‌عوی کرد‌ه و خسارت وارد‌ه خود‌ را از او مطالبه می‌کند‌. با این استد‌لال که اگر روزنامه به او رساند‌ه می‌شد‌، او د‌ر مزاید‌ه اعلان‌شد‌ه شرکت و برند‌ه می‌شد‌ و از آن مبلغ به عنوان منفعت استفاد‌ه می‌کرد‌.

این فرد‌ معتقد‌ است که به د‌لیل اهمال توزیع‌کنند‌ه روزنامه د‌ر انجام وظایف خود‌، وی باید‌ خسارات ناشی از این عد‌م‌‌النفع را به مشترک روزنامه بپرد‌ازد‌.

البته لازم به ذکر است که شرکت د‌ر مزاید‌ه و برند‌ه شد‌ن شخص محرز نیست و به همین د‌لیل، عد‌م‌النفع محتمل‌الحصول است و نمی‌توان آن را مطالبه کرد‌.

 

مالیت د‌اشتن یا ند‌اشتن عد‌م‌النفع

پرسشی که د‌ر اینجا مطرح می‌شود‌، این است که آیا عد‌م‌النفع مال محسوب می‌شود‌ یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید‌ ابتد‌ا تعریفی از مال ارایه د‌اد‌: مال چیزی است که ارزش اقتصاد‌ی د‌اشته و قابل تقویم به پول باشد‌. به بیان د‌یگر مال یک مفهوم عرفی است؛ به معنای چیزی که بتواند‌ مورد‌ د‌اد‌ و ستد‌ قرار گیرد‌ و از نظر اقتصاد‌ی ارزش مباد‌له د‌اشته باشد‌.  برخی فقها و حقوقد‌انان عقید‌ه د‌ارند‌ که اطلاق مال بر (عد‌م‌النفع) صاد‌ق نیست زیرا عد‌م‌النفع محرومیت از کسب مال است؛ نه خود‌ مال و مال چیزی است که فعلاً موجود‌ باشد‌. د‌ر بیان د‌یگر گفته شد‌ه است که د‌ر مورد‌ عد‌م‌النفع، کسی مال فعلی د‌یگری را از بین نبرد‌ه، بلکه اجازه ند‌اد‌ه است که فرد‌ مالی را که احیانا می‌توانست به د‌ست آورد‌، کسب کند‌.


قابل مطالبه بود‌ن عد‌م‌النفع بر اساس قاعد‌ه لاضرر

اگر عد‌م النفع را ضرر بد‌انیم، حسب قاعد‌ه لاضرر، عد‌م‌النفع قابل مطالبه است. بد‌ین معنا كه قانونگذار حكمی وضع نمی‌كند‌ كه موجب ضرر به مرد‌م باشد‌. د‌ر نتیجه هركس موجب اضرار به د‌یگری شود‌، باید‌ آن راجبران کند‌. بنابراین شاید‌ بتوان گفت، قاعد‌ه لاضرر حكم می‌كند‌ كه چون عد‌م‌النفع ضرر است د‌ر صورت وقوع آن توسط شخصی، آن شخص ضامن جبران است و زیان‌د‌د‌یه می‌تواند‌ بر اساس حكم لاضرر، به د‌لیل از د‌ست رفتن منافع، مطالبه ضرر و زیان کند‌.

البته چنین نظری را د‌ر قوانین فعلی پذیرفته نشد‌ه و حتی فقهای شورای نگهبان نیز با چنین نظری تاکنون مخالفت کرد‌ه‌اند‌. از جمله د‌ر جریان بررسی لایحه آیین د‌اد‌رسی کیفری جد‌ید‌ د‌ر شورای نگهبان، د‌ر حالیکه بر اساس تبصره ماد‌ه 12 لایحه تاکید‌ شد‌ه بود‌ که «عد‌م النفع قابل مطالبه است» اما فقهای شورای نگهبان، چنین مصوبه‌ای را خلاف شرع د‌انسته و د‌ر نتیجه با حذف آن د‌ر اصلاحات مجلس، د‌ر نتیجه، همچنان عد‌م النفع د‌ر قوانین فعلی قابل مطالبه نیست.

تاریخ : پنجشنبه 26 آذر 1394 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

نحوه تبدیل سند های قدیمی به سند تک برگ

در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

چند سالی می‌شود كه بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سندهای تك‌برگی تبدیل می‌شوند كه هریك ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید كار چندان دشواری نیست. كافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید كه برای انجام این تغییر در سندهای ملكی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سندهای تك برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینكه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام كنید.

قدم اول
مراجعه به دفاتر ثبت

۲ حالت وجود دارد؛ یا شما یك سند منگوله‌دار قدیمی دارید و می‌خواهید سند جدید بگیرید یا اینكه یك ملك جدید خریده‌اید و باید سندتان را با نام جدید تغییر دهید. در حالت اول نیازی به رفتن به دفاتر ثبت نیست و یكراست به اداره ثبت املاك بروید ولی در حالت دوم ابتدا باید به یكی از دفاتر ثبت‌اسناد مراجعه كنید. هنگام معامله یك ملك یا زمین با هر نوع كاربری‌ای كه داشته باشد نخستین قدم بعد از توافق‌های اولیه مراجعه به یك دفتر ثبت‌اسناد رسمی است تا معامله انجام شده در این دفتر ثبت شود. خریدار و فروشنده باید هر دو در دفتر ثبت حضور داشته باشند و مدارك هویتی خود را بیاورند. درصورتی كه مالك یك ملك اشخاص حقوقی باشند شماره ثبت حقوقی آن و سایر مدارك برای انتقال سند مورد نیاز است.

قدم دوم
استعلام سند قدیمی

دفتر ثبت اسناد رسمی قبل از اینكه برای انتقال سند اقدام كند، فهرستی از استعلام‌ها را از فروشنده یا همان صاحب فعلی سند دریافت می‌كند. نخستین استعلام مربوط به سند است. این استعلام توسط خود اداره‌ ثبت و به‌صورت مكانیزه انجام می‌شود. تا رسیدن جواب این استعلام ۲ روز زمان مورد نیاز است. در این استعلام دفتر ثبت اسناد در می‌یابد كه آیا ملك یا زمینی كه فروخته می‌شود قبلا به شخص دیگری فروخته شده یا نه و اینكه آیا این سند اصطلاحا در بند نیست و آزاد است یا خیر. سندهایی كه در گرو بانك و یا زندان و... باشند تا پیش از آزاد نكردن آن قابل انتقال نیستند. مسلما در این شرایط سند جدیدی هم برایشان صادر نمی‌شود و باید ابتدا این موانع برطرف شود.

قدم سوم
تسویه حساب شهرداری

سندی كه به شخص دیگری واگذار و در واقع معامله می‌شود باید از قبل بدهی‌های خود را به شهرداری تسویه كرده باشد. یكی از مدارك مورد نیاز برای اثبات این تسویه حساب‌ها، ارائه گواهی پایان‌‌كار شهرداری است. این گواهی نشان می‌دهد كه خانه یا ملك مورد نظر عوارض و مالیات خود را پرداخت كرده و سند آن مشكلی ندارد. گواهی بعدی هم كه در مورد زمین‌های مورد معامله نیاز هست، ارائه نامه از سازمان نوسازی است و تعیین تكلیف كاربری آن كه آیا تجاری است یا مسكونی یا اداری و... . ملك‌های تجاری و صنعتی علاوه بر این دو گواهی، باید نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با این سازمان را هم هنگام خرید و فروش داشته باشند.

قدم چهارم
انتقال سند در دفتر

همه گواهی‌ها و نامه‌های تسویه حساب از راه رسیده است و دوطرف هم بر سر خرید و فروش ملك یا زمین موردنظر به توافق رسیده‌اند. مدارك لازم ارائه شده و همه‌‌چیز برای انتقال مالكیت آماده است. نقل و انتقال سندهای دفترچه‌ای در داخل خود دفترچه نوشته می‌شوند اما سندهای تك‌برگی اینگونه نیستند. به هر حال نقل و انتقال انجام شده پس از تعیین موعد مقرر در داخل سند دفترچه‌ای وارد می‌شوند. دفتر ثبت اسناد به‌صورت مكانیزه خلاصه‌ای از نقل و انتقال انجام شده را به اداره ثبت ناحیه مورد نظر ارسال می‌كند. حالا باید با سند قدیمی راهی اداره‌های ثبت شوید تا بتوانید سند جدید بگیرید. كسانی كه خرید و فروش نكرده‌اند و سند قدیمی دارند، از این مرحله به بعد برای دریافت سند جدید باید همراه شوند.

قدم پنجم
مراجعه به اداره ثبت

وقت آن رسیده كه به اداره ثبت ناحیه مربوطه مراجعه كنید و برای دریافت سند تك برگی مخصوص به ملك یا زمین مورد نظر درخواست خود را ارائه دهید. اداره ثبت املاك در شهرهای مختلف قرار دارد و در شهرهای بزرگی مثل تهران هم چند اداره ثبت برای مراجعه در نظر گرفته شده است. فرم درخواست را پر می‌كنید. دقت كنید اطلاعاتی كه در فرم وارد می‌كنید اطلاعات درستی باشد چراكه یكی از مبناهای پر كردن سند استفاده از همین فرم است. اگر قصد فروش ملك یا زمین را نداشته و تنها برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك برگی اقدام كرده‌اید این نخستین گام شما محسوب می‌شود. تسویه حساب‌های شهرداری و استعلام سند هم پس از ارائه درخواست دراداره ثبت مورد نظر پیگیری می‌شود.

قدم ششم
ارائه سند مالكیت قبلی

چه برای نقل و انتقال سند مالكیت و چه برای تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تك‌برگی، باید اصل سند مالكیت قبلی ملك یا زمین به اداره ثبت ارائه شود، در غیراین صورت سند جدید به شما تعلق نمی‌گیرد. اگر سند منگوله‌دار شما مفقود، یا به دلایل مختلف غیرقابل استفاده شده باشد باید قبل از اقدام برای تك برگی كردن سند، برای دریافت سند المثنی اقدام كنید. خود این گرفتن المثنی هم مراحلی دارد كه می‌توانید درباره آن از كارمندان اداره ثبت سوال كنید. اطلاعات مربوط به نقل و انتقال سند در سندهای تك برگی وارد نمی‌شود و تنها مشخصاتی كه در سندهای تك‌برگی نوشته می‌شود مشخصات مالك آن است. البته در این سند مختصر جایی هم برای رهن و سرقفلی ملك درنظر گرفته شده است.

قدم هفتم
پرداخت هزینه‌ها و مدارك

سایر مدارك خود را هم تكمیل كنید؛ از مدارك هویتی خود و طرف دیگر معامله گرفته تا قبض تلفن ثابت مربوط به ملك. قبض تلفن یكی از مدارك مهمی است كه اگر آن را فراموش كنید باید روز و نوبت دیگری را به دریافت سند تك برگی اختصاص دهید و یا هرچه زودتر آن را به اداره ثبت برسانید؛ نشانی دقیق ملك و كد پستی آن اطلاعاتی است كه قطعیت آن را قبض تلفن ملك مورد نظر مشخص می‌كند. كروكی ملك یا زمین را هم به خوبی به‌خاطر داشته باشید. مالك فعلی ملك و خریدار در زمان دریافت سند تك برگی و همچنین زمان انتقال سند باید حضور داشته باشند، در غیراین صورت شخص ثالثی با داشتن وكالتنامه قانونی می‌تواند به جای یكی از دوطرف حضور داشته باشد.

قدم هشتم
مراجعه به باجه پست

برای اینكه زحمت رفت‌وآمد شهروندان به اداره‌های ثبت كمتر شود، اداره پست قبول زحمت كرده و سند آماده شده را به‌دست مالك می‌رساند اما قبل از آخرین مرحله‌ها برای دریافت سند تك‌برگی لازم است كه سری هم به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت بزنید و با پرداخت هزینه لازم و پر كردن فرم مشخصات، رسما وظیفه دریافت سند را بر عهده این اداره بگذارید. قبلا برای این كار باید از اداره ثبت خارج می‌شدید و سری به اداره پست ناحیه می‌زدید. اخیرا در برخی از اداره‌های ثبت، باجه‌ای هم به اداره پست اختصاص داده شده است تا كارهای مربوط به تحویل سند در آن انجام شود. اداره‌های ثبتی كه هنوز برای متصدی اداره پست باجه‌ای مشخص نكرده‌‌اند خودشان تا اطلاع ثانوی كار این متصدی را انجام می‌دهند.

قدم نهم
دریافت سند جدید

سند شما آماده است. برای تبدیل سندهای دفترچه‌ای به سندهای تك برگی حدودا 50روز زمان مورد نیاز است. برای دریافت سندهای تك‌برگی‌ای كه قرار است به شخص دیگری تعلق بگیرد حدودا 20روز زمان نیاز است. سند شما از طریق مأمور پست به در خانه و به نشانی‌ای كه در اداره ثبت به متصدی پست داده‌اید ارسال می‌شود. سند تنها به مالك آن تحویل داده می‌شود مگر اینكه در زمان پركردن فرم مربوط به اداره پست، شخص دیگری را مأمور دریافت آن كرده و آن را در فرم خود معرفی كرده باشید. اگر مأمور اداره پست نتواند نشانی‌ای را كه باید سند را به آن تحویل دهد پیدا كند، سند به اداره ثبت ارجاع داده می‌شود و مالك باید برای دریافت آن به اداره ثبت مراجعه كند.

ویژگی سندهای تك برگی چیست؟

سندهای تك برگی مثل سندهای قدیمی به‌صورت دستی تهیه نمی‌شوند و روند چاپ آنها كاملا مكانیزه است. این یكی از بزرگ‌ترین حسن‌های سندهای جدید است؛ دیگر مشكل بد خط‌بودن و یا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پی در پی پشت سند وجود ندارد و به راحتی می‌توان اطلاعات درون سند را دید. سندهای تك برگی كروكی دقیق و اطلاعات جزئی‌تری نسبت به سندهای قدیمی دربر دارند و با تكیه بر این سندها دیگر مشكلاتی مثل ابهام در متراژ ملك و تعرض به زمین‌ها و املاك اتفاق نمی‌افتد. سندهای تك برگی به آسانی سندهای‌منگوله‌دار، جعل نمی‌شوند. هر سند برای یك نفر صادر می‌شود بنابراین مشكل فرسودگی سند و دست به‌دست گشتن آن هم حل می‌شود. اما در این سندها خبری از اطلاعات مربوط به نقل و انتقال ملك وجود ندارد و در نگاه اول، بدون مراجعه به اداره ثبت نمی‌توان چنین اطلاعاتی را در مورد ملك یا زمین مورد نظر به‌دست آورد. از طرفی با وارد شدن این اطلاعات در سامانه اداره ثبت اسناد، دسترسی‌های اداره‌ای به اطلاعات این اسناد راحت‌تر شده است.

سند جدید چقدر برایتان خرج دارد؟

هزینه‌های مختلفی برای دریافت سند تك برگی تعیین شده است. از همان ابتدای كار اگر از هزینه دریافت پایان كار و تسویه با بیمه تأمین اجتماعی صرف‌نظر كنیم، برای استعلام سند باید مبلغ 10هزار تومان به دفتر ثبت بپردازید. هزینه پست بسته به محل مورد نظر دریافت می‌شود. اگر سند شما قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت نرسیده باشد باید مبلغی بابت ثبت این سند به اداره ثبت اسناد پرداخت كنید. این مبلغ عدد ثابتی نیست و محاسبه آن از طریق سیستم اداره ثبت انجام می‌شود. برای تبدیل سندهای قدیمی به جدید باید حدودا 100هزار تومان و برای انتقال سند و گرفتن سندی جدید با نام خودتان باید حدود مبلغ 70هزار تومان هزینه كنید.

چه مداركی باید همراهمان ببریم؟

اصل و كپی مدارك هویتی خریدار و فروشنده ملك یا مالك جدید و مالك قبلی آن نخستین سند مورد نیاز برای دریافت سندهای تك‌برگی است. ارائه پایان كار شهرداری، استعلام سند، تسویه‌حساب با بیمه تأمین اجتماعی برای املاكی كه كاربری صنعتی و تجاری دارند دیگر مدارك مورد نیاز است. قبض تلفن ثابت ملك را فراموش نكنید. كروكی دقیق ملك دیگر مدرك مورد نیاز است. اصل سند قبلی ملك باید هنگام ارائه درخواست به اداره ثبت ارائه شده باشد. اگر وكیل قانونی مراحل تعویض سند و یا واگذاری آن را دنبال می‌كند در تمام مراجعه‌ها ارائه وكالتنامه از سوی او ضروری است. فرم تقاضای دریافت سند و فرم مربوط به اداره پست ازجمله فرم‌هایی هستند كه باید در روند این كار تكمیل شوند. پرداخت هزینه‌های لازم در خود اداره‌های ثبت از طریق دستگاه كارتخوان امكان‌پذیر است. به فیش پرداخت این هزینه‌ها هم نیاز دارید.

 تاریخ : پنجشنبه 26 آذر 1394 | 11:01 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

راهکارحقوقی برای قراردادهای پیش‌فروش ساختمان

مسکن > خرید و فروش - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور از هماهنگی با شهردار تهران برای حل مشکلات مربوط به پیش‌فروش ساختمان خبر داد و به همشهری گفت: «در گفت‌وگویی که با دکتر قالیباف داشتم قرار شد مسئله پیش‌فروش ساختمان و ‌مسائل مربوط به شهرداری در این قانون به معاون شهرسازی شهرداری ارجاع داده شود تا صدور شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی به سرعت انجام شود.»

محمدرضا دشتی‌اردكانی با بیان اینكه تا زمان آمادگی كامل شهرداری تهران برای صدور این شناسنامه‌ها كه جزئی از قانون پیش‌فروش ساختمان هستند دفاتر اسناد رسمی كار ثبت پیش فروش را متوقف نمی‌كنند، افزود: «در این مدت دفاتر با تنظیم سند تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی می‌توانند خواسته متقاضیان پیش‌خرید و پیش فروش ساختمان را جامه عمل بپوشانند.» وی با تأكید براینكه این سند جدید نیست و در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی از قبل موجود بوده درباره اینكه آیا تنظیم این سند نیازی به صدور شناسنامه فنی ساختمان دارد، گفت:‌ «هنگامی كه تعهد طرفین به‌صورت رسمی به ثبت رسید هر یك از دوطرف معامله می‌توانند درصورت نقض تعهد از طرف مقابل از دفاتر اسناد رسمی درخواست صدور اجراییه داشته باشند.»

به گفته وی و مطابق ماده30 دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مكلفند نسبت به تنظیم اسناد مراجعین اقدام كنند، مگر اینكه این اقدام مخالف با قوانین و مقررات، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. به این ترتیب چون قرارداد تعهد به بیع مشمول هیچ‌یك از این محدودیت‌ها نیست براساس ماده10 قانون مدنی معتبر و تنظیم آن بلامانع است. قانون پیش فروش كه تیر‌ماه سال‌جاری و به‌منظور جلوگیری از هرگونه كلاهبرداری، جعل اسناد و فروش معاملات معارض تدوین شده بود در سراسركشور اجرایی و آیین‌نامه آن ابلاغ شد. با ابلاغ این قانون، برای واحد‌های پیش فروش هم سند صادر می‌شود و این سند تا زمان پایان ساخت، اخذ پایان كار و صدور سند تك‌برگی اصلی معتبر خواهد بود.به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود حجم زیادی از كلاهبردی‌ها در این زمینه كاهش یابد. خریداران نیز می‌توانند با اطمینان خاطر و با احراز مالكیت اقدام به پیش خرید كنند.مدارك مورد نیاز برای تنظیم سند پیش‌فروش ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پروانه ساخت، استعلام ثبت از ادارات، ثبت بیمه‌نامه و سند مالكیت است.تاریخ : یکشنبه 5 مهر 1394 | 12:30 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

ماده 17 قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض

اگر مالی اعم از منقول یا غیر منقول بلاعوض به شخصی داده شود در صورتی که جزء یکی از طبقات سه‌گانه باشد طبق ماده ۹ والا برطبق نرخ مالیات بر ارث طبقه سوم وراث بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات تعلق می‌گیرد دهنده و گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه‌می‌باشند. جهیزیه و اموالی که برای امور خیریه و یا عام‌المنفعه از قبیل آسایشگاه مسلولین و تیمارستان و بیمارستان و کودکستان و پرورشگاه یتیمان ومدارس و مساجد و تکایا و آب انبارهای عمومی و امثال آنها داده می‌شود از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره - صلح محاباتی با شرط خیار فسخ یا اختصاص منافع به مالک به طور دائم یا موقت از نظر این قانون در حکم صلح قطعی محسوب شده ومشمول مالیات می‌گردد.تاریخ : پنجشنبه 29 مرداد 1394 | 10:08 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

سازمان ثبت اسنادواملاک کشور

« بسم الله الرحمن الرحیم »

 دستور العمل نحوه صدور سند مالکیت جدید

مقدمه : در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده 13 قانون بودجه سال 1389 و در راستای ارتقاء ضریب امنیت وتکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیشگیری از جعل و ایراد خدشه به اسناد مالکیت صادره ، ارائه خدمت بهینه توام با سرعت ، دقت و کیفیت به شهروندان، صدور سند مالکیت جدید تک برگ توسط کلیه واحدهای ثبتی الزامی گردیده است . لذا معاونین، مدیران ستادی و استانی مکلفند هم زمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند جدید برای فرآیند تفکیک املاک زیر ساخت لازم جهت تحقیق این امر را برای تمامی فرآینهای املاک ، در کلیه واحدهای ثبتی سراسرکشور فراهم نمایند .

ماده 1- در هر واحد ثبتی کار گروهی متشکل از رئیس یا معاون اداره و یک خبره ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر به منظور راهبری برنامه های نرم افزاری تشکیل می گردد .

کارگروه استانی متشکل از مدیر کل یا معاون وی ویک خبره ثبتی و یکی از کارشناسان مسلط به امور فناوری اطلاعات و کاداستر خواهد بود که مسئولیت راهبری برنامه های نرم افزاری واحدهای تابعه را عهده دار می باشد و کمیته تغییرات سازمان متشکل از مدیران کل املاک ، کاداستر و توسه فناوری اطلاعات پاسخگوی مشکلات استانها می باشد .

تبصره در صورت بروز هرگونه ابهام و اشکال در نرم افزار و به منظور پیشگیری از اعمال متفاوت و ایجاد رویه واحد لازم است ، مراتب از طریق کارگروه شهرستان جهت رفع نقص به کارگروه استانی منعکس و چنانچه کارگروه استانی قادر به رفع ابهام نباشد مراتب به اداره کل امور املاک اعلام تا موضوع در کمیته تغییرات مطرح و ارئه طریق گردد .

ماده 2- در رابطه با تفکیک املاک ، پس از گواهی مطابقت نقشه تفکیکی با محل و سندمالکیت و تولید نقشه در محیط گرافیکی وتهیه صور تجلسه تفکیکی و اخذ گواهی های لازم ، در صورتی که مالک یک نفر باشد ضمن الحاق پارکینگ و انباری مطابق بادرخواست مالک ، سند دفترچه ای باطل و برای هر قطعه مفروزی سند جدید صادر می گردد .

تبصره چنانچه مالک بیش از یک نفر باشد و قصد تنظیم تقسیم نامه رسمی داشته باشد پس از انعکاس مفاد صورت جلسه تفکیکی در قسمت ملاحظات سند دفترچه ای ، مراتب جهت تنظیم تقسیم نامه به دفتر خانه ارسال خواهدشد . سردفتر مکلف است پس از تنظیم تقسیم نامه ضمن درج موضوع در سند ، درخواست متقاضی را همراه با تقسیم نامه و لاشه سند و فیش واریز بهاء سند جدید به واحد مربوط ارسال نماید .

ماده 3 رؤسای واحدهای ثبتی مکلفند پس از صدور سند جدید ، هرگونه اقدام بعدی اعم از تجمیع ، افراز ، واصلاح رابه صورت سیستمی انجام دهند .

تبصره نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون تملک آپارتمان مصوب سال 43 با اصلاحیه های بعدی آن ، خریدار آپارتمان به قدرالسهم از اعیان ، مالک عرصه می باشد و حقی برای مالک اولیه باقی نخواهد ماند، لذا تأکید می گردد به هنگام تفکیک آپارتمان از تخصیص باقیمانده پلاک برای عرصه و سایر مشاعات ونیز تخصیص پلاک فرعی برای پارکینگ ها و انباری ها ، خود داری گردد .

ماده 4- با توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده  154 قانون ثبت و بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر حصول اطمینان از ختم عملیات ثبتی ، بمنظور احراز موضوع و نیز تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک مقرر می دارد ، برای آن دسته از املاک جاری که من بعد درخواست تفکیک می گردند ، پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت ، مبادرت به تفکیک ملک شود .

ماده 5 به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت ، لازم است بعد از تنظیم کلیه اقلام اطلاعاتی «پیش سند» تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی و دفتر بازداشتی و ثبت در دفتر املاک و پرداخت وجوه ، مبادرت به چاپ و صدور سند گردد .

تبصره در صورتی که وکیل و یا نماینده قانونی مالک درخواست صدور سند نماید ، قید مشخصات وکیل و یا نماینده قانونی مالک و نیز مشخصات نماینده شخصیت حقوقی در سند مالک الزامی است .

ماده 6- در رابطه با آپارتمان هایی که دارای پارکینگ مشاعی می باشند ، چنانچه قبلا در اسناد کلیه آپارتمانها ، حق استقرار خودرو قید شده ، به همان نحو تحریر و از ذکر سایر مشاعات در سند خودداری گردد .

تبصره چنانچه قبلا در سند آپارتمان حدود و مشخصات مفروزات ، نظیر (انباری و پارکینگ ) قید نشده باشد به هنگام صدور سند مالکیت جدید پس از ارائه نقشه ملک توسط مالک و تائید آن حدود اضافه گردد .

ماده 7- به هنگام صدور سند ، کلیه اقلام اطلاتی به وسیله سیستم چاپ خواهد شد و هرگونه دست نوشته به منظور توضیح یا رفع اشتباهات احتمالی ممنوع بوده وباعث مخدوش گردیدن سند خواهد شد.

تبصره چنانچه سند در عین صدور ناقص و یا ناخوانا چاپ شود بنحویکه قابل استفاده نباشد ، ضمن تنظیم صورت جلسه توسط متصدی صدور و تأیید مسوول امور مالی و مسوول دفتر املاک و رئیس واحد ثبتی ، سند مذکور به مهرابطال ممهور و اوراق باطله هر سه ماه بک بار از طریق استان به اداره کل امور املاک فرستاده شود .

ماده 8- در صورتی که سند تک برگ بعد از صدور وتسلیم به مالک ، مفقود گردد ویا اینکه بدلیل ریختن جوهر یا سوختگی و یا پارگی و یا جهات دیگر ، قابل استفاده نباشد ، مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت سندالمثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج و سند جدید به مهرالمثنی ممهور می گردد .

تبصره در موارد مذکور در تبصره 5 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت ، و نیز در مواردی که به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند تک برگ ، امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد ، سند مالکیت تعویض می گردد .

ماده 9- اسناد جدید که از طریق پست ارسال می گردد ، در صورت گواهی مأمور پست مبنی بر عدم شناسایی آدرس اعلام شده و یا عدم دسترسی به مالک ، سند به واحد ثبتی مربوط اعاده و تا مراجعه مالک و یا نماینده قانونی ویا قائم مقام وی تحت نظر رئیس اداره نگهداری می شود .

ماده 10- در صورت وقوع بیع ، سر دفتر مکلف است ضمن درج معامله در سند ، آن را به همراه  خلاصه معامله و در خواست خریدار و رسید هزینه های مربوط ، جهت ضبط در سوابق و صدور سند جدید ، به واحد ثبتی ارسال و رسید مدارک را به متقاضی تحویل نماید .

تبصره در رابطه با انتقال قسمتی از ملک ، تعویض سند فروشنده ضرورت ندارد ، مگر اینکه به لحاظ پر شدن قسمت نقل و انتقالات سند ، امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد .

ماده 11- متصدی تحریر سند مکلف است کلیه اقلام اطلاعاتی مندرج در سند مالکیت را دقیقا در بانک اطلاعات املاک درج و سپس در سند منعکس نماید .

ماده 12- در کادر مربوط به مشخصات ملک «مندرج در سند مالکیت » رعایت نکات زیر ضروریست :

1-     در ردیف اول : چنانچه ثبت شهرستان مربوط فاقد ناحیه بندی است ، در مقابل کلمه «ناحیه» خط تیره گذاشته خواهد شد .

2-     در ردیف چهارم : چنانچه ملک دارای ، سمت و طبقه باشد ، ونیز چنانچه مجتمع دارای چندین بلوک و برای بلوکهای آن شماره تعیین شده باشد شماره بلوک ، سمت و طبقه در محل پیش بینی شده درج می شود و در غیر اینصورت با خط (-) مشخص گردد.

3-     در ردیف پنجم : تاریخ ثبت ، شماره دفتر املاک ، شماره صفحه و شماره ثبت ملک ، «پس از انجام گواهیهای لازم و اخذ اطلاعات از دفتر املاک» و تائید پیش سند ، در قسمت پیش بینی شده درج می گردد .

4-     در ردیف ششم : نرم افزار مربوط در خصوص کاربری ملک تعداد 125 وضعیت را پیش بینی نموده . لذا در مقابل عبارت کاربری یکی از حالات خانه ، آپارتمان ، زمین ، زمین محصور و... درج و در مقابل عبارت وضعیت خاص ، یکی از حالات عرصه ، اعیان ، عرصه و اعیان درج می شود . ودر انتهاء سطر بهاء ملک مطابق با برگ ارزیابی و یا سند انتقال قید می گردد .

5-     در ردیف هفتم : مقابل عبارت « نوع و میزان مالکیت » چنانچه مالکیت مورد نظر مشاعی است میزان سهم مالک از کل سهام درج والا عبارت ششدانگ قید خواهد شد . همچنین در قسمت شماره سریال پس از وارد کردن شماره سریال چاپی سند و انتخاب یکی از حالات « اصلی ، المثنی ، تعویضی » ، شماره سریال به همراه نوع سند از بانک اطلاعات املاک فراخوان و در سند درج می گردد .

6-     در ردیف هشتم : درج دقیق نشانی ملک و کد پستی محل وقوع ملک الزامی است .

ماده 13 در محل پیش بینی شده در سند مالکیت جهت درج مشخصات مالک ، چنانچه منشاء مالکیت به موجب یکی از عقود قانونی و بر اساس معامله رسمی صورت گرفته باشد ، نوع عقد و شماره سند رسمی در قسمت « مستند مالکیت » درج گردد . و هر گاه موجب صدور سند مالکیت قوانین خاص نظیر ( مواد 147 و 148 قانون ثبت و مواد 140 ، 133 و 168 برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موارد مشابه ) باشد . علت مذکور در این قسمت درج خواهد شد . ضمنا با توجه به اینکه سوابق ثبتی فاقد شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد لذا  درج موارد مذکور حسب مورد الزامی است .

ماده 14- در قسمت تصویر نقشه کاداستر ملک ، درج نقشه ملک « حاوی طول اضلاع ، مساحت ، وضعیت مجاورین و مختصات نقشه » ونیز نقشه موقعیت کلی ملک و نحوه استقرار در کل پلاک ، مطابق با استاندارد کاداستر الزامی است . ضمن اینکه انعکاس نقشه ملک و یا قطعه تفکیکی و درج مختصات جغرافیایی در سند ، به منزله مطابقت آن با نقشه کاداستر است . وچنانچه به دلیل اختلاف، انطباق نقشه ثبتی با نقشه کاداستر در مرحله صدور سند امکان پذیر نباشد ، نقشه ملک با خط مشکوک در نقشه کاداستر منعکس و سند مالکیت مطابق با حدود ثبتی موجود صادر و موضوع جهت رفع اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد .

تبصره در قسمت بارکد مجموعه 18 رقمی حاوی شماره  صفحه دفتر املاک ، شمارنده ، شماره دفتر املاک ، سری دفتر ، بخش ، کد واحد ثبتی و استان ، در قالب خطوط  بارکد توسط سیستم درج می گردد  و در قسمت شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات ( جام ) ، مجموعه 23 رقمی حاوی طول و عرض جغرافیایی (x , y )   ، محدوده جغرافیایی  (zone)شماره بلوک  ، طبقه و واحد توسط سیستم درج خواهد شد .

ماده 15- در پشت سند تک برگی ، قسمتی جهت درج ملاحظات ، حدود ، حقوق ارتفاقی و انتفاعی و سایر توضیحات با قابلیت پنجاه سطر در نظر گرفته شده است . بدیهی است چنانچه احیانا در موارد خاص قسمت پیش بینی شده جهت درج حدود و موارد فوق کافی نباشد موارد مرتبط قید و اضافه گردد . « حدود ملک به شرح مندرج در دفتر املاک می با شد » و در اینگونه موارد در صورت در خواست مالک متن حدود تهیه و  پس از تأیید در اختیار وی قرار می گیرد .

تبصره 1 در صورتی که مورد تفکیک آپارتمان و دارای منضمات مفروزی من جمله پارکینگ و انباری باشد ، درج مشخصات و موقعیت مکانی آن ذیل حدود آپارتمان الزامی است و حدود سایر منضمات ملک، حقوق ارتفاعی ، حقوق انتفاعی و توضیحات مرتبط به ملک بعد از حدود و مشخصات درج خواهد شد .

تبصره 2- در مرحله صدور سند جدید ، کلیه محدودیتهای قبلی نظیر « اسناد رهنی که تا کنون فک رهن نشده و بازداشتهایی که رفع بازداشت نشده » ذیل حدود ، درج می شود .

ماده 16 پس از درج مشخصات رئیس واحد ثبتی صادر کننده سند ، هولوگرام امنیتی الصاق خواهد شد . در صورتی که سند توسط معاون و یا مسئول دفتر املاک امضاء می گردد ، درج مشخصات امضاء کننده و سمت وی الزامی است .

ماده 17 در کادر مختص به محدودیتها و انتقالات ، قسمتی جهت اعمال محدودیتها نظیر « بازداشت اصل و مازاد » ، « رهن » ، « اجاره» و موارد دیگر پیش بینی شده است و قسمتی جهت درج 

«انتقالات رسمی » در نظر گرفته شده است .

بدیهی است درج سابقه بازداشت و رفع بازداشت ملک در سند توسط واحد ثبتی و نیز درج سابقه عقود منعقده مربوط به ملک نظیر (بیع ، رهن ، اجاره بیش از سه سال ) توسط دفاتر اسناد رسمی به وسیله سیستم صورت خواهد گرفت ، لکن تا تجهیز کامل واحدهای ثبتی و دفاتر تابعه به سیستم مربوط ، اقدامات مذکور به وسیله مهر با نقوش ( نمونه زیر) حسب مورد انجام گردد .       

  مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده معاونین محترم ، مدیران محترم کل استانها و دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات خواهد بود .

این دستور العمل مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده و 11 تبصره در تاریخ هفدهم خرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتادو نه به تصویب رسید .

                                                              

§         احمد تویسرکانی

§         معاون رئیس قوه قضائیه و

§         رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  تاریخ : یکشنبه 21 تیر 1394 | 02:28 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

قبل از نوشتن وصیت، این یادآوری ها مطالعه شود :

1- این وصیت نامه برای همه مکلفین اعم از زن و مرد قابل استفاده است و در این موضوع تفاوتی بین وصیت نامه بانوان و آقایان وجود ندارد .

2- وصیت کردن بر کسی که دینی یا امانتی از مردم نزد او باشد یا واجباتی مانند نماز ، روزه ، حج و یا کفارات بر عهده دارد واجب است ، لذا حتی اگر انجام تمام مفاد این وصیت نامه برای شما سخت است ، حداقل بخش مربوط به بدهکاریهای الهی و مردمی (بخش دوم ) را مقید باشید که تکمیل نمایید .

3- برای تنظیم وصیت نامه، حتما به عالم دینی که به مسائل وصیت آشنائی کامل داشته باشد مراجعه فرمایید .

4- وصی انسان باید فردی مورد وثوق و اطمینان باشد که بدانیم به وصیت عمل خواهد کرد .

5- همه ساله وصیت نامه را مورد تجدید نظر قرار دهید تا اگر مواردی از آن نیازمند تغییر و یا اصلاح بود ، این کار انجام پذیرد .

6- بهتر است همان گونه که امیرمؤمنان (ع) در نهج البلاغه می فرماید ، خودمان وصی خود باشیم و آن چه از کارهای خیر که دوست داریم بعد از ما برای ما انجام دهند ، خودمان در زمان حیات انجام دهیم .

7- برای وصیت نامه از چند نفر از افراد مورد اعتماد به عنوان شاهد استفاده کنیم .

8- انسان فقط نسبت به نحوه هزینه کردن یک سوم از دارائی خود پس از مرگ ،اختیار دارد و بیش از آن از اختیار او بیرون است و چگونگی تقسیم دو سوم باقیمانده آن به گونه ای است که خداوند معین فرموده است ، بنابراین نمی توان وصیت کرد که مثلا ارث پسر و دختر یکسان باشد و یا بیش از آن چه خداوند معین فرموده است به یکی از  وارثان پرداخت شود ، مگر آن که همه وارثان بالغ و رشید بوده و  به این گونه تقسیم در زمان حیات یا بعد از مرگ وصیت کننده راضی بوده و اجازه دهند. هم چنین محروم کردن برخی از ورثه  از ارث معنا ندارد و بی تاثیر  است .

9- انسان میتواند از یک سوم اموالش برای انجام کارهای خیر بعد از خودش وصیت کند ، اما وصیت به یک سوم برای امور خیریه در صورتی خوب است که وارثان ما ، نیازمند نباشند اما در صورتیکه آنان حقیقتا نیازمندند، بهتر است به کمتر از یک سوم مثلا یک چهارم یا یک پنجم وصیت کرد.

10-بهتر است در وصیت به یک سوم یعنی ( ثلث ) بخش معینی از دارائی را تعیین کنیم تا به اندازه یک سوم از همان بخش برداشته شود مثلا قید کنیم که  از خانه یا مغازه یا پول های نقد یک سوم برداشته شود ، زیرا وصیت به یک سوم از همه دارائی ،  برای وارثان موجب زحمت خواهد بود .

11- وصیت به پرداخت مقداری از ثلث  برای خویشاوندان نیازمندی که وارث نیستند مستحب است و در قرآن کریم و  روایات تاکید فراوانی  به آن شده است .

12-امکان تغییر وصیت تا آخرین لحظه حیات امکان پذیر است ، بنابراین هرگاه انسان بخواهد وصیت خود را تغییر دهد و به شکل دیگری وصیت کند ممکن است .

13- برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است وصیت نامه خود را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانیم .

14- در مورد مهر همسر، به فتوای بعضی از مراجع تقلید باید پرداخت آن به نرخ روز و با محاسبه تورم صورت پذیرد، لذا در این مساله باید از مراجع تقلید خود سوال کنیم .

15- نایب گرفتن در حج واجب پس از مرگ ،در صورتی واجب است که حج بر انسان مستقر شده باشد اما در مورد کسانی که درهمان سال استطاعت ، ثبت نام کرده و قبل از آن که نوبت آنان فرا رسد از دنیا می روند با توجه به فتاوای مختلف مراجع تقلید  ،باید هر کسی حکم مساله را از مرجع تقلید خود سوال کند .

16-برای گرفتن نایب در حج و یا قضای نماز و روزه حتما با دفتر مراجع تقلید ارتباط برقرار کنید ، زیرا نایب شرایط خاصی دارد و هر کسی نمی تواند در این امور نیابت کند به ویژه در نیابت حج

17-کسانی که فرزند صغیر دارند اگر برای مراسم پس از مرگ خود مانند مراسم شب اول ، هفتم ، چهلم و ...  وصیت به برداشتن از ثلث نکنند ،بازماندگان نمی توانند از سهم صغیر برای انجام  این مراسم هزینه کنند . در این صورت تنها میتوان از اموال متوفی برای انجام غسل ، کفن و تهیه قبری مطابق شان میت هزینه کرد.

18- مردی که از دنیا می رود به طور طبیعی و به حکم اسلام پدر او یعنی پدربزرگ پدری فرزندان صغیرش ، قیم و سرپرست آنان خواهد بود ، و همینطور پدر پدربزرگ اما اگر آنها در قید حیات نباشند ، در صورتی که سرپرستی ، برای فرزندان صغیر خود تعیین نکنیم تعیین سرپرست باید توسط حاکم شرع صورت پذیرد .

19- فرزندانی نیاز به قیم و سرپرست دارند که بالغ و رشید نباشند .

20- قبل از هرگونه تصرف در اموال میت باید بدهیهای او مانند حج واجب ، خمس ، زکات ، مظالم و یا بدهکاری به افراد مانند مهریه همسر و ... را از اصل مال میت پرداخت نمود ، اگرچه میت به آنها وصیت نکرده باشد . در ضمن تمام بدهیهای مدت دار انسان پس از مرگ به روز شده و باید فورا پس از مرگ توسط وارثان از اموال او پرداخت شود . پس از پرداخت این حقوق و بدهیها اگر از مال میت چیزی اضافه آمد چنانچه در مورد ثلث اموالش وصیت کرده باشد باید به آن وصیت او عمل کرد و پس از آن بقیه اموال به وارثان میت تعلق دارد .

21- بهتر است در وصیت ها از وصیت به اموری که موجب زحمت بازماندگان می شود مانند انتقال جنازه به جای دیگر و یا چگونگی برگزاری مراسم و امثال آن اجتناب کنیم .

22-انسان می تواند برای آن که همسرش پس از مرگ او گرفتار مشکلاتی در مسکن نشود در زمان حیات خود ،حق استفاده از خانه مسکونی خود را به همسرش تا زمان حیات همسرش واگذار کند و در نتیجه با مرگ شوهر استفاده از خانه مسکونی در اختیار همسر خواهد بود و پس از فوت او خانه میان وارثان تقسیم می شود. به این کار در اصطلاح فقه اسلامی ( حبس ) و یا ( عمری ) می گویند. انجام این کار نیازمند شرایط خاصی مانند ایجاب و قبول است که حتما برای آگاهی از این شرایط باید به یک عالم دینی مراجعه نمود .لازم به یادآوری است ، در این صورت خانه از ملک شوهر و پس از مرگ او از ارثیه وارثان بیرون نمی رود .  هم چنین انسان می تواند استفاده از تمامی اثاث خانه  را به همین شکل به همسرش تا زمان حیات همسرش واگذار نماید. بسیار مناسب است که این امور در وصیت نامه آورده شود .

23- سعی کنید وصیت نامه خود را در چند نسخه بنویسید تا درصورت مفقود شدن برخی از نسخه ها ، وارثان دچار مشکل نشوند .

24-حتما نام مرجع تقلید خود را در وصیت نامه بنویسید ، زیرا  فتوای مراجع تقلید در برخی از احکام متفاوت است و اطلاع از مرجع تقلید در کیفیت عمل به وصیت لازم است .

25-بعد از مرگ باید فورا به وصیت نامه عمل شود و تاخیر آن بدون عذر شرعی جایز نیست .
بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد .


الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

این جانب .........................  فرزند ...............................  متولد : ................................ به شماره شناسنامه : ...................... در تاریخ ......................................... با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم ،

در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد .

این وصیت نامه در شش بخش تنظیم شده است :


بخش اول : تعیین وصی ، ناظر و قیم برای اطفال صغیر

1 – وصی خود قرار دادم جناب ................................ساکن ..................................... به شماره تلفن : .................................

2 – ناظر بر انجام وصیت جناب ....................................... ساکن ................................. به شماره تلفن : ............................

3 – سرپرست و قیم فرزندان صغیرم جناب ............................. ساکن : .................... به شماره تلفن : ............................


بخش دوم : بدهکاری ها

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

1 – تمام مهریه همسرم خانم ................................. که مبلغ .......................... می باشد

2 – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

( سال خمسی اینجانب در تاریخ  ......................  می باشد )

3 – مبلغ  ..............................  خمس از سال های گذشته  .

4 – مبلغ .............................. زکات از سال های گذشته  .

5 – حج واجب یعنی  حج تمتع به عهده من می باشد ( نمی باشد )

6 – رد مظالم به مبلغ ..........................

7 – به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم

الف : آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

8 – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :

الف : ................................................

ب : ...........................................................

ج : .........................................................


 بخش سوم : وصیت به ثلث ( یک سوم اموال )

یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود .

1 - .............................. سال نماز و .............................. سال روزه .

2 – مبلغ .............................. بابت رد مظالم احتیاطی من پرداخت گردد .

3 – این کفارات به عهده اینجانب میباشد که هزینه آن از محل ثلث اموالم پرداخت گردد :

الف : ..................................

ب : ............................................

ج : ...................................................

4 – هزینه غسل ، کفن ، دفن و مراسم اول ، سوم ، هفتم و چهلم و سایر مراسم و هزینه های مورد نیاز مجالس

5 – وصیت برای خویشاوندان نیازمندی که ارث نمی برند ( مثل خواهر زاده ، برادر زاده ، خاله ، عمو، دایی ، عمه و...... )

مثلا مبلغ ........... برای ............... و مبلغ .............. برای ....................و .........

6 – باقیمانده از ثلث اموالم برای .............................. هزینه شود .

(مثلا مدرسه ، مسجد ، بیمارستان و ..... )


بخش چهارم : مطالبات

1 – از افراد زیر این مبالغ را طلب دارم .

الف : آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

2 – فهرست امانتهایی که نزد دیگران دارم و چگونگی دریافت آن به شرح زیر است :

الف : ......................................

ب : ..........................................

ج : ..........................................

بخش پنجم : وصایای اخلاقی

بسیار مناسب است در این قسمت سفارش های اخلاقی ، مانند سفارش به نماز ، حجاب ، احترام به پدر و مادر، مهربانی فرزندان با یکدیگر و امثال آن آورده شود و یا اینکه به صورت برگه ای جداگانه ضمیمه وصیت نامه شود

بخش ششم : فهرست اموال

فهرست اموال منقول و غیر منقول اینجانب ( شامل مواردی مثل منزل مسکونی ، وسیله نقلیه ، موجودی حسابهای بانکی ، زمینهای زراعتی و باغات ، مغازه و دفتر کار و ........ ) به شرح پیوست می باشد .


این وصیت نامه در شش  بخش به گواهی این آقایان رسید .

1 - ....................................................

2 - ....................................................

3 - ....................................................

و در دفتر خانه اسناد رسمی به شماره .................................................... ثبت گردید .

در پایان یادآور می شوم اینجانب مقلد حضرت آیت الله ..................................... می باشم  و تمایل دارم که درصورتی که مقدور بوده و موجب زحمت وارثان نگردد در ...................... مدفون شوم .


نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء ناظر :

نام و امضاء شهود :تاریخ : دوشنبه 17 فروردین 1394 | 12:12 ب.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات


تاریخ : جمعه 29 اسفند 1393 | 11:03 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وكالت  و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شركت در انتخاب وكیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد
 

شماره......

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی : آقای ...
موضوع شكایت و خواست : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه : شاكی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است ، اقامه دعوی و انتخاب وكیل برای این امر از اختیارات اولیه هیات مدیره شركت سهامی است كه به موجب دادنامه شماره...۱۲/۳/۱۳۷۷ وكالت اینجانب از شركت .... ( سهامی خاص ) را كه براساس تفویض اختیارات هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، بشرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد رسیدگی شده و انشاء رای نموده كه صرفنظر از موضوع شكایت و نتیجه رای موضوع قبول وكالت اینجانب به نحو مشروح مرقوم موردنظر و استناد است . حال آنكه شعبه اول دیوان در پرونده كلاسه .... بموجب دادنامه شماره ....وكالت اینجانب از شركت سهامی .......... را كه بر اساس تفویض اختیار هیات مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح فوق صورت گرفته ووكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هیات مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال كرده كه كلیه اوراق و اسناد تعهدآورباید به امضاء مدیرعامل و یكی دیگر از اعضای هیات مدیره برسدواساسا '' به مصوبه خاص هیات مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وكیل جهت اقامه دعوی توجهی نكرده و قرار رد شكایت را صادر كرده است . حال آنكه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قرارداد و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفویض وكالت ونمایندگی شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد . بنابراین بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان می نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اكثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نظر به مقررات قانون جاری و اساسنامه شركتهای تجاری درباب اختیارات مدیرعامل شركت وعنایت به اینكه اعضاء هیئت مدیره شركت سهامی خاص ....و شركت .. ....... ( سهامی عام ) حق انتخاب وكیل دادگستری را به مدیران عامل شركتهای مذكور تفویض كرده اند . عدم امضاء یكی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شركت در انتخاب وكیل دادگستری به منظور اقامه دعوی درمراجع قضائی نمی باشد.
بنابراین دادنامه شماره .. مورخ .......شعبه......بدوی در حدی كه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱/۲/۱۳۷۸برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادیتاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات
تخلیه اماکن تجاری
دادخواست تخلیه به علت انتقال مورد اجاره به غیر
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده است (یا : مسأله حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه مسكوت مانده و این امر با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 محمول بر سلب حق انتقال به غیر از مستأجر است) و علی‌رغم این معنی خوانده محترم عین مستأجره را بدون اذن یا اجازه اینجانب به غیر منتقل كرده است ،‌ به استناد شق یك از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر ، رسیدگی و صدور حكم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود

نمونه دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده به استناد اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… كرمانشاه مستأجر تمامت شش یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه به لحاظ انقضاء مدت اجاره و به منظور احتیاج شخصی خود به آن با تقدیم این دادخواست درخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی به خوانده پس از جلب نظر كارشناس كه مورد تقاضای اینجانب است وفق نظر دادگاه اقدام می‌نمایم

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس 5. برخی مدارك كه دال بر تغییر وضع شغلی و مالی مالك باشد مثل فتوكپی مصدق حكم بازنشستگی و امثال آن .
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه اینجانب به موجب حكم شماره ……… مورخ ……… كه فتوكپی آن تقدیم می‌شود بازنشسته شده‌ام و حقوق بازنشستگی تكافوی هزینه زندگی اینجانب را نمی‌كند و به این لحاظ شخصاً به مورد اجاره جهت اشتغال به كار نیاز دارم ، به استناد شق 2 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ، رسیدگی و صدور حكم تخلیه را با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضرعالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش

دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالك یا بستگانش به محل برای سكنی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. تحقیق و معاینه محلی 4. ارجاع امر به كارشناس 5. مداركی كه بر نیاز شخصی دلالت داشته باشد مثل عقدنامه پسر مالك یا حكم انتقال فرزندان مالك از شهر دیگری به شهر محل وقوع عین مستأجره و امثالهم.
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه ملك مورد اجاره معد برای سكنی است (یا مناسب برای سكنی است) و اینجانب برای سكونت خود (یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسرم) به آن نیاز دارم ، بدین وسیله رسیدگی و صدور حكم تخلیه را به استناد شق 3 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 با احتساب كلیه خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی

دادخواست تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی
.
خواهان : (مالك جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت 3. فتوكپی سند انتقال قطعی مورد اجاره
.
ریاست محترم ………
خوانده با عنایت به اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ ……… ملكی اینجانب می‌باشد با توجه به شرط مندرج در اجاره نامه مزبور مبنی بر حق فسخ برای موجر یا قائم مقام موجر در زمان یا بعد از انتقال قطعی و با التفات به سند انتقال قطعی شماره ……… مورخ ……… دفتر اسناد رسمی شماره / 333 تهران مبین انتقال ملك مورد اجاره به اینجانب كه مؤید تحقق شرط فسخ با تقدیم این دادخواست تقاضای فسخ می‌باشد لذا سند اجاره مزبور و تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل به لحاظ تغییر شغل

دادخواست تخلیه و تحویل به لحاظ تغییر شغل
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل ملك مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل معین با خسارات
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده طبق اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… بهشهر مستأجر تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد و با وجود قید اینكه مورد اجاره صرفاً برای شغل ……… به اجاره داده شده متأسفانه خوانده (مستأجر) بدون رضای اینجانب (موجر یا مالك) مدتها است اقدام به تغییر شغل موصوفه و اشتغال به شغل ……… نموده كه عرفاً شغل جدید نیز مشابه شغل قبلی نیست بنابراین با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ اثبات تغییر شغل درخواست معاینه محل را نیز دارم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده

دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. ارجاع امر به كارشناس 4. تحقیق و معاینه محلی
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه در سند اجاره تصریح شده است كه محل برای شغل ……… اجاره داده شده و خوانده محترم بدون اذن و اجازه بنده محل را به ……… تبدیل كرده است . به استناد شق 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رسیدگی و صدور حكم تخلیه را با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره

دادخواست تخلیه و تحویل اماكن مسكونی به لحاظ انقضای مدت اجاره
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت
.
ریاست محترم ………
خوانده به موجب سند اجاره شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ یكدستگاه آپارتمان ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه مدت اجاره آن منقضی گردیده علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه و تحویل در موارد ایجاد مركز فساد

دادخواست تخلیه و تحویل در موارد ایجاد مركز فساد
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ ایجاد مركز فساد
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت3. استشهاد محلی
.
ریاست محترم ………
خوانده به موجب سند اجاره شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ ……… ملكی اینجانب می‌باشد متأسفانه خوانده محل اجاره موصوفه را مركز فساد قرار داده است علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ ثبوت مركز فساد قرار دادن با وجود گواهی شهود به شرح استشهادیه محلی تقاضای معاینه محل و تحقیق محلی را نیز از دادگاه دارم .

نمونه دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید

دادخواست تخلیه اماكن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید
.
خواهان : (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احداث ساختمان جدید
دلائل : 1. فتوكپی اجاره نامه 2. فتوكپی سند مالكیت 3. فتوكپی پروانه ساختمان
.
ریاست محترم ………
خوانده با التفات به اجاره نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران مستأجر تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی اینجانب می‌باشد كه به لحاظ انقضای مدت و به منظور احداث ساختمان جدید (طبق پروانه ساختمان شماره ……… مورخ ……… صادره از شهرداری منطقه ……… تهران) لازمه تخلیه و تحویل مورد اجاره می‌باشد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را دارم و از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی به خوانده پس از جلب نظر كارشناس كه مورد تقاضای اینجانب است وفق نظر دادگاه اقدام می‌نمایم .

نمونه دادخواست تخلیه به منظور نوسازی

دادخواست تخلیه به منظور نوسازی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. فتوكپی مصدق پروانه ساختمان 4. ارجاع امر به كارشناس
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه قصد تخریب و نوسازی عین مستأجره را دارم و پروانه ساختمان شماره ……… را نیز به این منظور اخذ كرده‌ام ، به استناد شق 1 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 رسیدگی و صدور حكم تخلیه با احتساب كلیه خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ انتقال گرفتن سرقفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ انتقال گرفتن سرقفلی
.
خواهان : (مستأجر جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مالك با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
دلائل : 1. فتوكپی صلحنامه قطعی سرقفلی 2. فتوكپی موافقتنامه خواهان
.
ریاست محترم ………
نظر به اینكه تمامی حقوق مستأجر قبلی اجاره‌نامه شماره ……… مورخ ……… تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران كه طبق موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… ملكی موجر (خوانده) در تصرف اینجانب قرار دارد علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم علیه خوانده به الزام تنظیم سند رسمی اجاره را طبق شروط مندرج در سند اولی‌الذكر دارم .

نمونه دادخواست عسر و حرج مستأجر

دادخواست عسر و حرج مستأجر
.
خواهان : (مستأجر با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (موجر یا مالك با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : استمهال از تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسر و حرج
دلائل : 1. برگ اجرائیه تخلیه و تحویل 2. گواهی دبیرستان 3. استشهادیه محلی
.
ریاست محترم ………
نظر به اینكه برابر برگ اجرائیه شماره ……… مورخ ……… اجرای احكام مدنی مجتمع قضایی ……… ناشی از دادنامه قطعی شماره ……… مورخ ……… دادگاه ……… ،‌ باید تمامت شش دانگ یك دستگاه آپارتمان ……… ملكی موجر (خوانده) را حداكثر تا تاریخ مورد ذكر در برگ اجرائیه تخلیه و تحویل نمایم و از طرفی با عنایت به بقاء سال تحصیلی جاری فرزندم و گواهی شهود طبق برگ استشهادیه و به لحاظ كمبود مسكن كه از موجبات عسر و حرج می‌باشد علیهذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه استمهال متناسب با عسر و حرج از تخلیه و تحویل دارم .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی

دادخواست الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه مدت اجاره نامه تنظیمی منقضی شده است به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر ، رسیدگی و صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
.
خواهان : ………
خوانده : ………
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2 عند اللزوم تحقیق و معاینه محلی (در مواردی كه اجاره‌نامه در بین نباشد) 3. عند اللزوم پرونده ثبتی پلاك ………
.
احتراماً به استحضار می‌رساند :
1. به موجب سند رسمی (یا عادی) اجاره (یا توافق شفاهی) مستأجر ششدانگ یك (باب / دستگاه) واقع در ……… هستم . 2. نظر به اینكه مدت اجاره منقضی شده و خوانده محترم حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نیست ، به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 رسیدگی و صدور حكم بر الزام خوانده را به تنظیم اجاره‌نامه رسمی از محضر عالی استدعا می‌كنم .

نمونه دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی

دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی
.
خواهان : ………
خوانده : ………
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند عادی اجاره (در صورت وجود) 2. عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی 3. ارجاع امر به كارشناس 4. عنداللزوم پرونده ثبتی پلاك ………
.
احتراماً به عرض می‌رساند :
1. به موجب سند عادی اجاره مستأجر (آپارتمان / دكان) ملكی خوانده محترم هستم .
2. میزان اجاره‌بهای ماهانه كه بین اینجانب وخوانده به مبلغ ……… ریال مورد توافق قرار گرفته است ، در اجاره نامه مسكوت مانده و خوانده محترم حاضر به قبول این مبلغ و اجرای توافق نیست و از تنظیم سند رسمی اجاره هم مستنكف است .
و یا در مورد توافق شفاهی می‌نویسیم :‌
1. به موجب توافق شفاهی مستأجر (آپارتمان / دكان) ملكی خوانده محترم هستم .
2. علی رغم اینكه در توافق فیمابین اجاره‌بها ماهانه ……… ریال تعیین شده است ، خوانده محترم منكر حصول این توافق و از تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیز مستنكف است .
3. بنا به مراتب به استناد ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 رسیدگی و اصدار حكم بر تعیین اجاره بها و تنظیم اجاره نامه رسمی با احتساب جمیع خسارات قانونی ، عنداللزوم پس از صدور و اجرای قرارهای اعدادی لازم (تحقیق و معاینه محلی و كارشناسی) از محضر عالی استدعا می‌شود .

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی

دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی
.
خواهان : (مستأجر جدید با ذكر مشخصات)
خوانده :‌ (مستأجر قبلی با ذكر مشخصات)
بهای خواسته : الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی (حق كسب و پیشه یا تجارت)
دلائل : 1. فتوكپی صلحنامه قطعی سرقفلی 2. برگ اظهارنامه ابلاغ شده
.
ریاست محترم ………
چون خوانده به موجب صلحنامه قطعی عادی مورخ ……… كلیه حقوق خود ناشی از حق كسب و پیشه یا تجارت (سرقفلی) در تمامت شش دانگ یكباب مغازه ……… استیجاری به موجب سند رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیم دفتر اسناد رسمی شماره ……… تهران را با رضایت موجر به اینجانب مصالحه قطعیه نموده و ضمن آن متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی مربوطه به نام اینجانب گردید متأسفانه با وجود ابلاغ اظهارنامه ارسالی اینجانب تاكنون اقدامی نكرده است علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حكم مبنی بر محكومیت خوانده به خواسته مزبور را دارم .

نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط

دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
.
خواهان : (مشخصات موجر یا موجرین)
خوانده : (مشخصات مستأجر یا مستأجرین)
دلائل و منضمات دادخواست : 1. فتوكپی مصدق سند (رسمی / عادی) اجاره 2. فتوكپی مصدق سند مالكیت 3. ارجاع امر به كارشناس 4. تحقیق و معاینه محلی
.
احترامآ به استحضار می‌رساند :
1. (اینجانب / اینجانبان) مالك ششدانگ پلاك ثبتی ……… واقع در ……… (هستم / هستیم) كه فتوكپی مصدق سند مالكیت ملك مذكور تقدیم شده است .
2. قسمتی از ملك مذكور كه به صورت یك (دستگاه آپارتمان / باب مغازه) است به موجب سند (عادی مورخ ……… / رسمی شماره ……… مورخ ……… تنظیمی در دفتر ……… ) به خوانده محترم اجاره داده شده است و فتوكپی مصدق سند اجاره نیز ضمیمه است .
3. نظر به اینكه خوانده محترم با احداث بالكن و حفر چاه و ایجاد زیرزمین و انبار در زیر عین مستأجره ، بدون اذن یا اجازه این جانب در عین مستأجره ، مرتكب تعدی و تفریط شده است ، به استناد شق 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 صدور حكم تخلیه با احتساب جمیع خسارات قانونی از محضر عالی استدعا می‌شودتاریخ : یکشنبه 27 بهمن 1392 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : خدمات حقوقی | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • paper | اس ام اس دون | ریه